Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles i forbindelse med eiendomsskatt og beregningen av denne.

Hva er P-rom ?
Ved innrapportering av arealopplysninger til Skatteetaten skal bare areal for primære rom (P-ROM) i boligen, inkludert innvendige vegger mellom disse, tas med. Yttervegger og vegger mot sekundærrom tas ikke med ved målingen av primære rom.

Om omkledningsrom og garderoberom
P-ROM kjennetegnes generelt ved at de er naturlige oppholdsrom i boligen. Takseringsbransjen har definert omkledningsrom som P-ROM, mens et garderoberom er definert som et S-ROM. Hva som er et garderoberom og hva som er et omkledningsrom, må boligeier vurdere. Dersom det er mulig å stelle seg i rommet, vil rommet regnes som et P-ROM (omkledningsrom).

Om garderobeskap
Et garderobeskap, uansett type, er ikke et rom. Dersom et garderobeskap står i et P-ROM, vil skapet være en del av rommet som skal måles opp. Det betyr at arealet under skapet også skal medregnes.

Hva er Primærrom (P-ROM)
P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre. P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.
Alle boligeiere skal ha sendt inn opplysninger om boligens primære areal (P-ROM). Dersom eieren ikke har gjort det, kan eieren enten bruke skjemaet RF-1282 eller oppgi opplysningene i selvangivelsen.

Følgende rom regnes som P-ROM:
• Vindfang, entre, trapperom
• Stue, kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue
• Kjøkken
• Bad, dusjrom, toalettrom, vaskerom
• Soverom
• Arbeidsrom (hjemmekontor, pc-rom, medierom, bibliotek)
• Allrom, omkledningsrom, garderobe og lekerom
• Trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger)
• Innredet hobbyrom (vevstue og lignende)
• Innredet gang mellom P-ROM, trapp mellom P-ROM og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over

Følgende rom regnes ikke som P-ROM:
• Garasje
• Fyrrom, søppelrom, teknisk rom
• Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom
• Boder, oppbevaringsrom, lagerrom, kott
• Uinnredet loft
• Rom for kommunikasjon/gang, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er påkostet)

Hva er boareal (BOA)?
BOA er arealet i boligens hoveddel, det vil si de samme rommene som ovenfor er nevnt som P-ROM. Andre deler av boligen kan også anses som BOA avhengig av materialbruken i rommene, typisk boder med tapet og parkett. Ofte utgjør P-ROM og BOA tilnærmet samme areal. Har du ikke opplysninger om P-ROM, kan du oppgi BOA.

Hvordan måler jeg opp P-ROM?
Du trenger bare å måle opp P-ROM hvis du ikke allerede har opplysninger om P-ROM eller boareal (BOA). Når du rapporterer inn arealopplysninger, skal antall kvadratmeter avrundes til hele kvadratmeter, for eksempel 285,75 kvadratmeter= 285 kvadratmeter.

P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen av boligen. Innvendige vegger mellom primærrommene tas med. Takhøyden må være minst 1,9 m og bredden minst 60 cm. For deler med skråtak skal likevel arealet inntil 60 cm utenfor høyden på 1, 9 m tas med i målingen, dvs. omliggende areal der høyden er lavere enn 1,9 m.

Hvorfor er taksten min er mye høyere enn bolig/formuesverdien?
Boligverdien som du ser i skattemeldingen din er bare 25 % av den verdien Skatteetaten mener boligen din har. Denne verdien kalles formuesgrunnlag. For din primærbolig (den du faktisk bor i) er altså boligverdien kun ¼ av formuesgrunnlaget. For sekundærboliger (leilighet/hus du eier men ikke bor i) er boligverdien 80 % av formuesgrunnlaget.

Du regner deg tilbake til formuesgrunnlaget slik.

Primærbolig: Boligverdi / 0,25

Sekundærbolig: Boligverdi / 0,8

Hvilket år kommer bolig/formuesverdien fra?
I 2018 er hentes formuesgrunnlaget/taksten fra inntekståret 2016.

Hvordan beregnes boligverdien?
Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en formel for beregning av en boligs markedsverdi. Formelen tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet markedsverdi for boligen, og som benyttes for fastsetting av ny boligverdi.

Arealfaktoren i formelen er bygget opp slik at den første kvadratmeteren har større verdi enn den neste – å øke boligens størrelse med 10 kvm fra 50 til 60 kvm betyr relativt sett mer for boligens verdi enn å øke fra 200 til 210 kvm.

Boligverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt ved utgangen av inntektsåret) utgjør 25 prosent (2016) av den beregnede markedsverdien.

Boligverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 80 prosent (2016) av den beregnede markedsverdien.

Jeg vurderer å kjøpe meg ny bolig – hva vil eiendomsskatten bli?
Du må først finne boligens boligverdi. Denne kan du finne ved å bruke Skatteetaten sin boligkalkulator
Dersom dette er din primærbolig er boligverdien ca 25% av formuesgrunnlaget .
Deretter reduserer vi formuesgrunnlaget med 20 % og gir et bunnfradrag på 850.000,- før vi kommer frem til Skattegrunnlag:

Boligverdi / 0,25 * 0,8 – 850.000 = Skattegrunnlag

Eiendomsskatten er 2,6 promille av Skattegrunnlaget

Dersom boligen du velger å kjøpe ikke blir din primærbolig, men en sekundærbolig, er boligverdien 80 % av formuesgrunnlaget:

Boligverdi / 0,8 * 0,8 – 850.000,- = Skattegrunnlag

Hvorfor er eiendomsskatten mye høyere enn i fjor?
Formuesgrunnlagene på eiendommer stiger årlig i tråd med den faktiske prisøkningen i ditt geografiske område. Det vil derfor være ulik prisøkning i ulike bydeler i Bergen.

Dersom du flyttet inn i en ny bolig i 2015 eller 2016 var eiendomsskatten i 2017 basert på takst fastsatt av Bergen kommune. Denne taksten baserer seg på 2004 priser. Når Skatteetaten så i 2016 har fastsatt et formuesgrunnlag på din bolig basert på 2016 priser – er derfor skattegrunnlaget mye høyere. For eiendomsskatt i 2018 gjelder det fastsatte formuesgrunnlaget fra Skatteetaten fra inntekståret 2016.

Alle eiendommer som ikke har takst fastsatt av Skatteetaten har takst fastsatt av Bergen kommune. Disse takstene har stått stille siden 2006 og ble i 2017 økt med 10 %.

Hvor skal jeg klage?
Det avhenger av hva du skal klage på.

Mener du taksten er for høy?
Da må du klage til den som har fastsatt taksten din. I brevet du har fått om eiendomsskatt må du se hva som står i faktaboksen under Type eiendom. Står det Formuesgrunnlag bolig er taksten fastsatt av Skatteetaten og du må klage direkte til Skatteetaten

Alle andre typer eiendommer skal klage til Bergen kommune.

Dersom du mener at du har fått feil antall bunnfradrag eller andre feil og mangler – er det Bergen kommune du må klage til.

For raskere saksbehandling anbefales det at du sender din klage elektronisk

Dersom du ikke har anledning til å sende din klage elektronisk kan du sende en skriftlig klage til:

Eiendomsskattekontoret
Kemneren i Bergen
Postboks 7000
5020 Bergen

Hvorfor får jeg to fakturaer på huset mitt?
Vi ser at noen boliger i Bergen står på 2 gårdsnummer. I de tilfellene hender det at vi har en kommunal takst på det ene gårdsnummeret og skatteetaten har et formuesgrunnlag på det andre gårdsnummeret. Det skal selvfølgelig bare være en faktura og vi ber da Skatteetaten om å flytte huset ditt til rett gårdsnummer.

I mange av disse tilfellene oppfordrer vi eier til å sammenføye de to gårdsnumrene. Dette er gratis. Skjema finner du her

Hvorfor er det så stor forskjell i eiendomsskatten på mitt og naboen sitt hus – husene er jo like? Formuesgrunnlaget er basert på opplysninger hver boligeier har sendt inn. Skatteetaten hadde en stor innsamling av data i 2010 og det er disse som utgjør grunnlaget. Opplysningene som er sendt inn fremkommer på skattemeldingen hvert år. Skatteyter skal kontrollere at opplysningene er rett, på lik linje som at man kontrollerer at andre opplysninger som inntekt og formue er riktig.

Du kan kontrollereopplysningene for din bolig på side to på selvangivelsen din

Hvor på skattemeldingen finner jeg de opplysningene boligverdien baserer seg på ?
På side to i skattemeldingen din (den du får i mars) står:

Boligopplysninger – Grunnlag for formuesverdi, post 4.3.2 Bolig/Boligselskap/Boligsameie

Her finner du eierandel, boligtype, byggeår, P-rom og primær/sekundærbolig

Hvem kan søke fritak for eiendomsskatt?
Du kan søke om fritak jamfør eiendomsskatteloven paragraf 7, dersom eiendommen din er av historisk verdi (har et fredningsvedtak fattet av Riksantikvaren), eller om eiendommen eies av en institusjon, organisasjon eller lag som har som formål oppgaver som kommunen er tjent med. Du finner søknadsskjema her