Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles i forbindelse med eiendomsskatt og beregningen av denne.

Hva er primærrom (P-ROM) ?

Ved innrapportering av arealopplysninger til Skatteetaten skal bare areal for primære rom (P-ROM) i boligen tas med. P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre. P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.
Alle boligeiere skal ha sendt inn opplysninger om boligens P-ROM. Dersom eieren ikke har gjort dette, kan eieren enten bruke skjemaet RF-1282 eller oppgi P-ROM i skattemeldingen.

Se nærmere informasjon om P-ROM hos Skatteetaten

Hva er formuesverdi og hvorfor er taksten min mye høyere enn formuesverdien?

Verdien som du ser i skattemeldingen din fra Skatteetaten er 25 % av den verdien Skatteetaten mener boligen din har. Denne verdien kaller Skatteetaten for formuesverdi. Videre skiller Skatteetaten mellom primærbolig (boligen du faktisk bor i) og sekundærbolig (bolig som du eier men ikke bor i). For din primærbolig er formuersverdien 25% av boligverdien, mens den er 80% for sekundærbolig.

Du regner deg tilbake til boligverdi/formuesgrunnlaget slik:

Primærbolig: Boligverdi / 0,25
Sekundærbolig: Boligverdi / 0,8

Boligverdi er verdien Skatteetaten mener boligen din har. boligverdi er det samme som formuesgrunnlaget.

I 2018 har kommunen fått boligverdien/formuesgrunnlaget fra skattemeldingen for inntektsåret 2016.

Hvordan beregner Skatteetaten boligverdien?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en formel for beregning av boligens markedsverdi. Formelen tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet markedsverdi for boligen, og som benyttes for fastsetting av ny boligverdi.

Arealfaktoren i formelen er bygget opp slik at den første kvadratmeteren har større verdi enn den neste – å øke boligens størrelse med 10 kvm fra 50 til 60 kvm betyr relativt sett mer for boligens verdi enn å øke fra 200 til 210 kvm.

Jeg vurderer å kjøpe meg ny bolig – hva vil eiendomsskatten 2018 bli?

Da må du først vite boligens verdi. Denne kan du finne ved å bruke Skatteetaten sin boligkalkulator
Dersom boligen skal være din primærbolig er formuesverdien ca 25% av boligverdien/formuesgrunnlaget .
Kommunen regner ut eiendomsskatt på bakgrunn av boligverdi/formuesgrunnlaget som Skatteetaten har fastsatt. Grunnlaget for eiendomsskattetaksten utgjør 80% av formuesgrunnlaget. Bystyret har vedtatt er bunnfradrag på 850 000 per godkjente boenhet som trekkes fra skattetaksten. Dersom boligen har flere selvstendige boenheter gis det ett bunnfradrag per boenhet. Slik fremgår skattegrunnlaget.

Eksempel:
Boligverdi/formuesgrunnlag kr 4 000 000 = takst på kr 3 200 000. av dette trekkes bunnfradrag på kr 850 000 = kr 2 350 000 som utgjør skattegrunnlaget. eiendomsskatten er 2,6 promille av skattegrunnlaget. I dette eksempelet blir eiendomsskatten kr 2 350 000 * 0,0026 = kr 6 110 for ett år.

Hvorfor er eiendomsskatten høyere i år enn i fjor?

Formuesgrunnlaget på eiendom stiger årlig i tråd med den faktiske prisøkningen i ditt geografiske område. Det vil derfor være ulik prisøkning i ulike bydeler i Bergen.

Noen boliger har ikke formuesgrunnlaget fastsatt. eksempel på dette kan være en nybygd bolig eller seksjonert eiendom i 2016. slik bolig blir taksert etter kommunale retningslinjer. Dette er et prissystem som ble sist endret i 2004-2006. Skatteetatens formuesgrunnlag vil avløse kommunal takst når det foreligger. For eiendomsskatt i 2018 er det formuesgrunnlaget for inntekståret 2016 som ligger til grunn. Overgangen mellom de to takseringsmetodene kan gi en økning i eiendomsskattegrunnlaget.

Alle eiendommer som ikke har takst fastsatt av Skatteetaten har takst fastsatt av Bergen kommune. Disse takstene har stått stille siden 2006 og ble i 2017 økt med 10 %.

Hvor skal jeg klage?

Det avhenger av hva du skal klage på.

Mener du taksten er for høy?

Da må du klage til den som har fastsatt taksten din. I årlig melding om eiendomsskatt som du har fått tilsendt finner du opplysninger om hvordan skatten er fastsatt. Står det formuesgrunnlag bolig under type eiendom er taksten fastsatt av Skatteetaten og du må klage direkte til Skatteetaten

Dersom taksten er fastsatt av Bergen kommune skal klagen sendes til kommunen.

Feil bunnfradrag eller andre feil?

Dersom du mener at du har fått feil antall bunnfradrag eller det er andre feil og mangler skal klagen også sendes til Bergen kommune. Det anbefales at du sender klagen elektronisk

Dersom du ikke har anledning til å sende klagen elektronisk kan du sende en skriftlig klage til:

Eiendomsskattekontoret
Kemneren i Bergen
Postboks 7000
5020 Bergen

Hvorfor får jeg to fakturaer på huset mitt?

Vi ser at noen boligeiendommer i Bergen har to gårds- og bruksnummer. I de tilfellene boligen har en kommunalt fastsatt takst på det ene gårds- og bruksnummeret og det andre gårds- og bruksnummeret har fått fastsatt takst fra formuesgrunnlag, fjerner vi den kommunale taksten for bolig. Deretter ber vi Skatteetaten flytte formuesgrunnlaget i sitt system til rett bruksnr. Dette skal kunne kontrolleres i din skattemelding påfølgende år.

For å unngå at det blir skrevet ut to fakturaer oppfordrer vi eier å sammenføye de to gårds- og bruksnumrene. Dette er gratis. Skjema finner du her.

Hvorfor er det så stor forskjell i eiendomsskatten på mitt og naboen sitt hus – husene er jo like?

Boligverdi/formuesgrunnlag er basert på opplysninger om blant annet P-ROM som hver boligeier har meldt inn til Skatteetaten. Skatteetaten hadde en stor innsamling av data i 2010 og det er disse som utgjør grunnlaget. Opplysningene som er sendt inn fremkommer på skattemeldingen hvert år. Skatteyter plikter å kontrollere at boligopplysningene er riktige, på lik linje med at en kontrollerer andre opplysninger om inntekt og formue.

Det vises til skatteforvaltningsloven $8-1 om skatteyters opplysningsplikt.

Hvor på skattemeldingen finner jeg opplysningene om bolig?

Du kan kontrollere opplysningene om din bolig på side to i skattemeldingen som du får i mars. 

Boligopplysninger – Grunnlag for formuesverdi, post 4.3.2 Bolig/Boligselskap/Boligsameie

Her finner du eierandel, boligtype, byggeår, P-ROM og primær/sekundærbolig

Hvem kan søke fritak for eiendomsskatt?

Du kan søke om fritak for eiendomsskatt, jamfør eiendomsskatteloven paragraf 7, dersom eiendommen din er av historisk verdi (har et fredningsvedtak fattet av Riksantikvaren), eller om eiendommen eies av en institusjon, organisasjon eller lag som har som formål oppgaver som kommunen er tjent med. Du finner søknadsskjema her