Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeidsutvalg for grunnskolen (SU) Kirkevoll

Samarbeidsutvalget er den enkelte skoles øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU er hjemlet i opplæringsloven § 11-1

 

Samarbeidsutvalget er den enkelte skoles øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet.

Utvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

Reglene om samarbeidsutvalget er ikke gjort direkte gjeldende for skole-fritidsordningen, jf. opplæringsloven parag.13-7. Opplæringsloven er likevel ikke til hinder for at samarbeidsutvalget tar opp saker som gjelder skole-fritidsordningen knyttet til skolen. Samarbeidsutvalget kan på denne måten også ivareta interessene til de foreldrene og elevene som er brukere av skolefritidsordningen.

 

Sammensetning

 Medlemmene i samarbeidsutvalget skal representere de forskjellige bruker- gruppene i skolesamfunnet. Det betyr at utvalget skal ha representanter fra:

 -        Foreldrerådet (2) : Nils Saaby Hansen, Magnhild Selås

-        Elevene (2)

-        Undervisningspersonalet (2): Jan Handeland, Torill Smedsvik

-        Andre tilsatte (1): Hilde Brunvatne

-        Kommunen (2): Eyvind H Hermansen (H), Kari Eng

Antall medlemmer fra de nevnte brukergrupper er angitt i parentes. Den ene av medlemmene fra kommunen skal alltid være rektor. Den andre er politisk oppnevnt av kommunen

 

Samarbeidsutvalg for grunnskolen (SU) Kirkevoll bilde
 
null

 

Vedlegg