Gå tilbake til:
Du er her:

Til foresatte i bergensskolen

Vi ser frem til at skolebyggene våre igjen skal bli fylt med elever.

Regjeringen har varslet et veikart i uke 19 for videre gjenåpning av skoler. Foreløpig er det ikke kjent i hvilken rekkefølge 5.-10.trinn skal komme tilbake til skolen. Vi ser frem til at skolebyggene våre igjen skal bli fylt med elever.

For de elevene som tilhører risikogrupper, eller bor i husstand med personer i risikogrupper, ber Etat for skole om at foresatte oppretter dialog med behandlende lege om eleven kan møte på skolen, eller om opplæring i hjemmet bør fortsette.

For de elevene dette gjelder må foresatte ta kontakt med sin skole.

Det er viktig at personvern ivaretas også i denne perioden, helseopplysninger skal ikke sendes på epost. Etat for skole oppfordrer til at foresatte melder til sin skole via henvendelsesskjema på skolens nettsider.

 

I Veileder om smittevern for barnetrinnet og for ungdomstrinnet hos udir.no står det følgende:

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen.

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets beste tillegges stor vekt.

 

Med vennlig hilsen

Etat for skole

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett