Gå tilbake til:
Du er her:

Helseverngodkjenning av barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at barnas «arbeidsmiljø» ivaretas. I Bergen kommune er det Miljørettet helsevern som godkjenner barnehager etter forskriften.

Alle barnehager skal ha godkjenning etter forskriften. Barnehager må søke om planuttalelse når de planlegger å starte opp ny barnehage, når barnehagen skal utvides, eller når driften skal endres. Når barnehagen nærmer seg ferdig må barnehagen søke om godkjenning. Vi kommer på tilsyn før barnehagen åpner. Det står mer om dette i avsnittene under.

For å bli godkjent må barnehagen dokumentere hvordan forskriftens krav blir ivaretatt, og hvordan det skal sikres at kravene vil bli ivaretatt fremover. I søknadsprosessen vurderer vi blant annet lekeareal ute og inne, tilgjengelighet for barn og foresatte med funksjonsnedsettelser, sikkerhet, toalett- og stelleforhold, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevernrutiner, støyforhold og om barnehagen er utsatt for forurensning eller støy.

Hvem skal søke?

Eier og leder/styrer må avklare hvem som har ansvar for å søke. Vi anbefaler at noen som kjenner barnehagen godt fyller ut skjemaene. Under står det informasjon om hvilket søknadsskjema dere skal bruke. Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med oss.

Vi har dessverre stor saksmengde og lang kø. Etter at dere har sendt søknad skal dere få svar innen 3 uker om når vi kan behandle saken. Vi prioriterer saker som kan medføre helseskader og søknader om planuttalelser.

Søknad om planuttalelse

Når det planlegges en ny barnehage, midlertidige erstatningslokaler eller en fysisk endring av eksisterende barnehage (f.eks. utvidelse, ombygging eller omfattende rehabilitering) skal skjemaet "planuttalelse barnehage fylles ut". Et bra tidspunkt å sende inn planene på er når plantegningene er ganske klare, men før de er sendt inn til godkjenning etter plan- og bygningsloven. Formålet er at vi skal undersøke om prosjektet er i tråd med forskriften, samt avdekke eventuelle problemer mens prosjektet fortsatt er på planstadiet.

Etter at vi har behandlet søknaden vil dere motta vår planuttalelse. Dersom dere gjør store endringer etter at vi har gitt en planuttalelse kan dere søke om oppdatert planuttalelse. En del av spørsmålene i søknadsskjemaet om planuttalelse gjentas i søknadsskjemaet om godkjenning. Dersom ingenting er endret underveis kan dere klippe og lime svarene.

Søknad om godkjenning

Skjemaet "godkjenning av barnehage" (nederst) skal sendes når barnehagen nærmer seg ferdigstillelse. Når vi mottar skjemaet kan vi avtale tidspunkt for ferdigbefaring.

Ved ferdigbefaring ser vi på barnehagens inne- og utemiljø, og snakker med styrer om barnehagens internkontrollsystem som skal sikre at barnas arbeidsmiljø ivaretas. Dersom det er en helt ny barnehage skal vi ha befaring før barnehagen åpner, men tilsynet med internkontrollsystemet kan gjøres senere.

Barnehagen vil deretter motta godkjenning, eventuelt avslag på godkjenning, etter forskriften. Godkjenningsvedtaket vil forhåndsvarsles i tråd med forvaltningsloven, slik at barnehagen og andre berørte parter kan komme med innspill til bestemmelsene i godkjenningsvedtaket.

Ikke gyldig godkjenning?

Dersom barnehagen er i drift, men ikke har gyldig godkjenning, trenger dere ikke fylle ut søknad om planuttalelse. Da kan dere gå rett til skjemaet "godkjenning av barnehage". Ikke gyldig godkjenning kan for eksempel være at barnehagen aldri har blitt godkjent, eller har gjort endringer i lekearealet uten å søke til Miljørettet helsevern i forkant.

Søknad om endret godkjenning

Dersom barnehagen skal gjøre en driftsendring som ikke innebærer bygningsmessige endringer kan dere fylle ut det enklere søknadsskjemaet "endret godkjenning av barnehage". Driftsendringer er for eksempel endring i friluftsgrupper, barnetall, aldersfordeling eller arealnorm. Dette skjemaet kan også brukes ved mindre endringer i lekeareal hvor barnetallet økes lite eller ingenting, for eksempel ved at utearealet utvides eller at personalrom og lekerom byttes om. Dersom dere er i tvil om hvilket skjema dere skal bruke kan dere ta kontakt med oss. Dersom det er mer enn 3 år siden forrige stedlige tilsyn vil vi komme på befaring, som ved en søknad om godkjenning.

En eller flere godkjenninger?

En helseverngodkjenning gjelder for hele barnehagen. Eksempelvis vil en barnehage som drives av én styrer i tre bygg godkjennes som én barnehage. Alle lokalitetene må tilfredsstille forskriftens krav for at barnehagen skal bli godkjent. Dersom barnehagens avdelinger ligger på helt forskjellige steder, og foresatte kan velge hvilken avdeling de vil søke på når de søker om barnehageplass, godkjennes barnehagens avdelinger hver for seg.

Er deler av barnehagen ny?

Ved godkjenning skal hele barnehagen tilfredsstille forskriftens krav. Dersom en barnehage utvider med et nytt bygg, mens de eksisterende byggene ikke endres, vil vi gå gjennom hele barnehagen før godkjenning. Hele barnehagen må tilfredsstille forskriftens krav for å kunne bli godkjent.

Oppveksttun?

Vi godkjenner skoledelen og barnehagedelen hver for seg. Det er egne søknadsskjema for skoledelen, se nettsiden Helseverngodkjenning av skoler. Søknadene kan leveres samlet eller hver for seg.

Familiebarnehage?

Familiebarnehager som mottar offentlig støtte skal søke på samme måte som andre barnehager.

Barnepass som ikke mottar offentlig støtte

Barnepasstilbud som er regelmessig, mer enn ti timer ukentlig og har tre eller flere barn til stede samtidig må søke om godkjenning etter forskriften. Dette kan være for eksempel dagmamma eller barnepark. Se mer informasjon under kategorien Barnepass.

Barnehagen vår kommer ikke til å bli godkjent, må vi søke likevel?

Ja, alle barnehager må søke, selv om det er ganske klart at barnehagen ikke kan godkjennes på grunn av vedlikehold som skal gjøres frem i tid. Dette er fordi vi skal vurdere hvordan barna ivaretas i tiden barnehagen er ikke-godkjennbar, og etterse at dette er godt nok. Benytt skjemaet "godkjenning av barnehage", eller send oss en henvendelse på epost først dersom du har spørsmål. Vi skal også orienteres om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse, som det fremgår av forksriftens bestemmelser om opplysnings- og informasjonsplikt.

Søknadsskjema:

Endret godkjenning av barnehage
Godkjenning av barnehage
Planuttalelse barnehage

Se også veilederen fra Helsedirektoratet: Miljø og helse i barnehagen