Gå tilbake til:
Du er her:

Generelle krav og anbefalinger til eksisterende barnehager

Kravene sier noe om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler angir krav til barnehager. Du kan finne mye informasjon i forskriftens veileder, Miljø og helse i barnehagen.

Kravene i forskriften er funksjonskrav, det vil si at det står ikke «det skal være akkurat sånn», men «dette skal være i orden». Hva som er «i orden» kan forandre seg over tid, for eksempel når det kommer nye retningslinjer, ny kunnskap, eller folks vaner endrer seg.

Vi har skrevet ned noen krav og anbefalinger, og forsøkt å gjøre det litt mer klart hva som er «i orden». Noen steder har vi skrevet «skal», mens det i andre setninger står «bør». «Skal» er i utgangspunktet krav. «Bør» er i utgangspunktet ikke krav, men anbefalinger. Når det står «bør» kan barnehagen løse forholdene på andre måter, så lenge løsningen fungerer.

Kravene og anbefalingene i denne teksten gjelder i utgangspunktet for alle barnehager bygget før TEK10. Nyere barnehager har litt strengere krav, se vårt vedlegg til planuttalelser. Her står det «skal» på flere steder hvor det i denne teksten står «bør».

Denne teksten er beregnet på barnehager som er i drift. Barnehager som skal bygge nytt eller gjøre bygningsmessige endringer må søke oss om planuttalelse, hvor vi skriver konkrete krav og anbefalinger til akkurat den barnehagen.

Noen barnehager fraviker fra kravene, men da skal de som hovedregel kompensere for det, slik at barnas helse, sikkerhet og miljø blir like godt ivaretatt som i andre barnehager. Dette står det ofte om i barnehagens helseverngodkjenning.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten ikke er uttømmende, og at vi benytter skjønn i særskilte tilfeller.

Utendørs:

 • Barnas lekeareal ute skal ha gode kvaliteter og bør som minstemål være om lag seks ganger leke- og oppholdsarealet inne. Kun det inngjerdete lekearealet som står til barnas disposisjon regnes med.
 • Dersom barnehagen drifter friluftsgrupper, hvor barn over 3 år er på tur minimum 4 timer per dag hver dag i uken, kan barnehagen ha mindre inngjerdet lekeareal enn hovedregelen på seks-ganger-innearealet.
 • Lekearealet skal være inngjerdet. Gjerdet skal være minimum 110 cm høyt fra bakken til toppen av gjerdet. Dersom det er sikkerhetsrisiko på andre siden av gjerdet, for eksempel en fallhøyde, skal det være minimum 120 cm høyt. Der hvor det regelmessig faller mye snø må gjerdet være høyere, slik at gjerdet alltid er minimum 110/120 cm høyt, også når det er mye snø på bakken.
 • Lekeplassutstyret skal alltid være i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norsk standard 1176 og 1177 er retningsgivende for sikkerhet på lekeplassen. Erfaringsmessig er det ikke tilstrekkelig med en samsvarserklæring fra montører, så utstyret skal kontrolleres før det tas i bruk. Dette bør være en sertifisert lekeplasskontrollør, men kan også gjøres av annen person med kjennskap til regelverket. Etter første kontroll skal lekeplassutstyret kontrolleres regelmessig, minimum fire ganger i året. Kravene gjelder også eventuelt lekeplassutstyr som barnehagen setter opp selv, som for eksempel tauverk eller planker til balansering. Dette gjelder også lekeplassutstyr på turområder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har svar på ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr her.
 • Det skal ikke være for mye støy på uteområdet fra for eksempel ventilasjonssystem, varmepumpe, veitrafikk og flytrafikk. Hvilke støygrenser som gjelder står i Norsk Standard 8175 og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).
 • Vognskur bør være bygget slik at fuktskader på vognene forhindres (med varme). Barn skal ikke sove i vogner eller vognposer med fuktskader. Vognskur bør også være sikret slik at skadedyr ikke kan komme inn. Skadedyr skal ikke komme i kontakt med barnas vogner. Barn skal i utgangspunktet ikke sove i vognskur, på grunn av brannsikkerhet. Bygninger som barn sover i skal tilfredsstille krav til rom for varig opphold i byggeforskriftene.
 • Barnas soveplass ute skal være skjermet mot regn, vind og støy.
 • Det skal ikke være avfall eller skrot på barnas lekeareal. Det skal heller ikke være kreosotholdig eller CCA-trykkimpregnerte materiale i barnehager.
 • Det skal være trafikksikker adkomst for barn som leveres til fots, med sykkel og med bil. Parkeringsplass, atkomstarealer og inngangsparti skal være godt opplyst. Det skal være nok parkeringsplasser for foresatte som leverer og henter i barnehagen til at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner.
 • Sjekkliste for kontroll av uteområder kan du finne her. Den har vi skrevet på bakgrunn av hva vi ofte finner i barnehager. Du kan bruke den som et utgangspunkt til å kontrollere din barnehage.

Inngangsparti:

 • Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at støv, skitt, søle, vann og snø ikke dras inn i bygningen. Det skal være rist utenfor, som bør være minimum like bred som døren og 2 meter lang. Det skal være matter innenfor inngangsdørene.
 • Det bør være fast dekke (betong, asfalt) rundt inngangsparti, og inngangsparti bør være overbygget. Det bør være utekran i nærheten for rengjøring av dekket, og sølete regntøy. Det bør ikke være sandkasser i nærheten av inngangsparti. Dekket må regelmessig kostes og spyles for sand og grus, men ikke når barna er i nærheten, på grunn av støvet.
 • Vogner skal ikke stå i fingarderober av hensyn til inneklima og bør ikke stå i grovgarderober av hensyn til brannsikkerhet, plass og inneklima.
 • Grovgarderoben skal være stor nok til å oppbevare alt av barnas nødvendige yttertøy og sko. Det skal være nok plass til at klær ikke blir hengende lag-på-lag, slik at det ikke tørker. Det skal være nok plass til sko, slik at det er enkelt å rengjøre gulvet. Erfaringsmessig er dette minimum 30 cm tilgjengelig veggplass per barn. Det bør være påkledningsbenk for å gjøre det enkelt for voksne å hjelpe barn med på- og avkledning.
 • Det skal være god nok ventilasjon i grovgarderoben, slik at det ikke lukter sterkt av grus eller blir veldig fuktig på regnværsdager. Det skal være minimum en avtrekksventil.
 • Som klar hovedregel skal det være dør mellom grovgarderobe og resten av innearealet, og denne skal i størst mulig grad være lukket.

Innendørs:

 • Barnehagen skal være tilpasset funksjonshemmedes behov. Flest mulig skal kunne bruke barnehagens inne- og utearealer på en likestilt måte. Byggteknisk forskrift kapittel 12 gir veiledning om universell utforming.
 • Det skal ikke være for mye støy inne, for eksempel fra ventilasjonsanlegg eller trafikk. Det skal heller ikke være for lang etterklangstid. Lydnivå skal overholde krav i Norsk Standard 8175.
 • Det skal måles radon i barnas oppholdsareal, i tråd med retningslinjer fra Statens strålevern.
 • Barnehagen må forebygge vekst av legionellabakterier i varmtvannsanlegget. Barnehagen bør kartlegge hvordan varmtvannssystemet er hos dem for å se om det er høy risiko for legionellavekst. Dette kan blant annet være blindrør og rør med stillestående vann. Barnehagen må minimum etterse at temperaturen i varmtvannstanken er over 70 grader, og eventuelle dusjhoder (også hånddusjer) må vaskes med klorin, eller gjennomspyles med vann over 70 °C minimum fire ganger i året. Folkehelseinstituttet har veiledning om hvordan forebygge legionellasmitte på sine nettsider.
 • Sjekkliste for kontroll av innendørsområder kan du finne her. Den har vi skrevet på bakgrunn av hva vi ofte finner i barnehager. Du kan bruke den som et utgangspunkt til å kontrollere din barnehage.

Barnas leke- og oppholdsarealer:

 • Barna skal ha nok inneareal til lek og utfoldelse, minimum 4 og 5,3 kvm per barn. Barnehagen skal ha oversikt over hvilke arealer som er medregnet i barnehagens godkjenning. Disse arealene skal være tilgjengelig for barna. Dersom godkjent lekeareal omgjøres til for eksempel lager eller personalrom må barnehagen gi beskjed til Miljørettet helsevern og Fagavdeling barnehage.
 • Gulv skal være slette, uten gliper, og enkelt å holde rent. Det skal ikke være matter, teppegulv eller lignende i barnas oppholdsrom. Dette gjelder også fingarderober, dersom fingarderobene er medregnet i leke- og oppholdsareal. Produkter som Renholdssoner kan ikke brukes på leke- og oppholdsareal, og dette gjelder også for tilsvarende teppeprodukter. Eventuelle løse lekematter skal støvsuges daglig og vaskes i vaskemaskin minimum 1 gang i uken.
 • Man skal ikke gå inn i leke- og oppholdsarealer med utesko. Dersom dette skjer regelmessig, må barnehagen undersøke hvorfor og gjøre tiltak. Tilgang på toalett, vask og tørkepapir i grovgarderoben hjelper. Forsøk å forhindre gjennomgangstrafikk med regler eller hindringer. Sett ut skoposer og søppelspann ved inngangsparti til foresatte som skal levere og hente.
 • Avfallsbeholdere bør fortrinnsvis oppbevares i skap/skuffer, f.eks. i kjøkkeninnredning.
 • Lagringsmøbler på avdelinger bør av hensyn til inneklima være lukkede skap/skuffer fremfor åpne hyller. Skap bør enten være så lave at det er enkelt å tørke støv av dem, eller være så høye at de går til himlingen, og da bør glipe mellom skap og himling dekkes til med lister. Skap som står på gulvet bør ha sokkel for å unngå støvsamling under.
 • Dersom barnehagen setter inn store eller mange lagringsskap i lekerom kan bli trukket fra barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal. Dersom skapene inneholder ting som bare personalet bruker, utstyr som vanligvis oppbevares på lagerrom, leker eller utstyr som brukes sjelden, eller barna ikke har tilgang til skapene trekker dette i retning av at arealet skapene står på ikke skal regnes med som lekeareal i barnehagens godkjenning. Det gjelder også skap med for eksempel sovemadrasser. Dersom barnehagen har satt inn slike skap siden barnehagen ble godkjent bør den melde fra til oss og Fagavdeling barnehage. Mindre skap med leker som barna fritt kan benytte trekkes ikke fra godkjent lekeareal.
 • Det skal ikke være tørkeskap eller tørkestativ i barnas leke- og oppholdsrom. Dette gjelder også fingarderober, dersom fingarderobene er regnet med i godkjent leke- og oppholdsareal. Det er ikke krav til at man skal ha tørkeskap eller tørkerom, men da må det være god nok plass i grovgarderoben til å henge opp vått tøy, og god plass til skiftetøy i fingarderoben.
 • Fingarderobe kan telle med i leke- og oppholdsarealet dersom den tilfredsstiller krav til rom for varig opphold i plan- og bygningslovverket, er tilgjengelig for barna og holdes ren. Det er ikke noe krav om egen fingarderobe, så lenge det finnes et sted hvor barna har skiftetøy og personlige ting.

Håndvasker:

 • Det bør være lett tilgjengelige håndvasker ved inngangspartier.
 • Det skal være håndvasker ved alle toaletter.
 • På stellerommet må det være egen håndvask til barna, de skal ikke bruke den samme som voksne bruker ved bleieskift. Velg gjerne vaskerenne med flere kraner, slik at det blir mindre kø. Her er det ikke et krav om berøringsfritt armatur, men vi har sett at mange barnehager som velger sensor er fornøyde med det.
 • Det må være håndvask ved stelleplassen, slik at man kan bruke den uten å forlate barnet på stellebordet. Det må være berøringsfritt armatur, altså lang hendel eller sensor. Lang hendel skal brukes med armen/albuen, slik at man ikke tar på kranen med skitne hender. Dersom det skal installeres en berøringsfritt armatur er lang hendel praktisk dersom det er langt til varmtvannstanken. Håndvasken kan være det samme vaskepunktet som brukes til å vaske barna under bleieskift.

Toaletter:

 • Det skal være minst ett toalett tilpasset funksjonshemmede barn per barnehage, i utgangspunktet også per bygg.
 • Barn og personale skal ikke bruke samme toalett.
 • Det bør være tilgjengelige toaletter for barna fra uteområdet, eventuelt i grovgarderobe.
 • Det skal være om lag ett toalett per 10 barn og noen av disse må være avskjermet. Toaletter som er tilgjengelig utendørs/fra grovgarderoben kan regnes med, så lenge det er tilstrekkelig toaletter innendørs. Toalettene må være hensiktsmessig fordelt på avdelingene, og småbarnsavdelinger skal også ha toalett.
 • Velg utstyr og innredning med glatte overflater som er enkle å rengjøre.

Stelleplasser:

 • Det skal være minst en hev-senk stellebenk per barnehage, i utgangspunktet også per bygg.
 • Småbarnsavdelinger skal ha nok stelleplasser. Erfaringsmessig vil dette tilsi om lag 1 stelleplass per 10 barn under 3 år, gjerne flere for å unngå kø. Ikke alle slutter med bleie idet de flyttes til storbarnsavdeling, barn over 3 år skal også ha tilgang på stelleplass.
 • Stellerommet skal være ryddig, med mest mulig glatte flater. Unngå generelt tekstiloverflater. Stellerommet skal ikke brukes til oppbevaring av yttertøy, sekker, formingsutstyr eller lignende, dette må i så fall være inne i lukkede skap.
 • Alt stelleutstyr skal være innen rekkevidde, slik at man ikke må slippe barnet på stellematten. Det må være gode oppbevaringsmøbler som gjør at man kan holde orden og holde rent.
 • Begrens antall ting barnet kan nå fra stellematten. Eventuelle skifteleker må enkelt kunne rengjøres.
 • Stellematten må være hel, uten rifter eller slitasjeskader. Stellematter skal ha glatte overflater og minst mulig krinkelkroker, slik at det går raskt og effektivt å desinfisere den. Helt flat stellematte er å foretrekke. Stellematter blir slitt, og må byttes ut med jevne mellomrom.
 • Avfallsbeholder til bleieskift må ha pedalbetjent lokk, slik at det ikke er nødvendig å ta på den for å kaste bleier, ingen kan ta hendene oppi og smittestoffer ikke virvles opp. Lokk med håndtak, eller lokk som vippes inn med hendene, er ikke godt nok.
 • Det er praktisk å ha en egen avfallsbeholder til tørkepapir som man har brukt etter håndvask, særlig for barna. Denne trenger ikke ha lokk.
 • Drikkeflasker skal ikke oppbevares på stellerom/bad, og barna kan ikke hente drikkevann i håndvasken som de bruker når de har vært på do. Hent drikkevann fra kjøkkenvask.

Kjøkken:

 • Kjøkken der barn har tilgang skal være barnesikkert. Kniver, sakser og vaskemidler skal være utilgjengelig for barn. Koketopp skal ha kasserollevern. Stekeovn skal ha barnesikker sperre for å åpnes og overflatetemperatur på maksimalt 60 o C.
 • Kjøkken skal ha egen kum som kun brukes til håndvask. Håndvasken bør ha berøringsfritt armatur, altså lang hendel eller sensor.
 • Det skal være god nok plass til ulike arbeidsoppgaver og klart skille mellom ren og skitten sone. For å unngå forurensning av matvarer og rent utstyr er det viktig at sone for oppvask er godt skilt fra området der maten tilberedes.
 • Overflater og innredning skal ha glatte overflater som ikke er slitte, og det skal være lett å holde rent.
 • Dersom barna skal ha medbrakt mat må denne oppbevares ved riktig temperatur. Kjølevarer som f.eks. pålegg og yoghurt skal lagres ved 0 – 4 °C.
 • Barnehager har meldeplikt til Mattilsynet. Mattilsynet har svar på vanlige stilte spørsmål fra barnehager her.

Ventilasjon og inneklima:

 • Barnehager skal ha frisk, ren luft. Det må være balansert ventilasjonsanlegg, og det skal gi tilfredsstillende luftskifte. CO2-konsentasjonen skal være så lav som mulig, og ikke være over 1000 ppm.
 • Rom som kan være belastet med fukt eller lukt, som grovgarderobe, kjøkken, stellerom, toaletter, skal ha tilfredsstillende avtrekk. Tilfredsstillende avtrekk betyr så godt avtrekk at luften holdes frisk, og ikke fuktig.
 • Det skal være avtrekk over alle koketopper, og avtrekksviften må være på hver gang koketoppen brukes. Det skal være avtrekk til friluft, ikke kullfilter.
 • Du kan lese mer om hvordan sørge for godt inneklima i barnehager og skoler i Helsedirektoratets anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid. Helsedirektoratet har også bidratt til NAAFs videoer om inneklima i barnehagen, beregnet for både barn og voksne.
 • Du kan lese flere gode råd og finne grenseverdier i Folkehelseinstituttets rapport med gode råd og krav til inneklima.