Gå tilbake til:
Du er her:

Elektromagnetiske felt

Stråling fra strømmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse nettverk, høyspentmaster og trafostasjoner er langt under tillatte grenseverdier. Folkehelseinstituttet har slått fast at slik elektromagnetisk stråling ikke gir helseskader.

Elektromagnetiske felt, EMF:

Samlebetegnelse for elektriske og magnetiske felt fra svært ulike apparater som blant annet telekommunikasjonsutstyr, radio og TV signaler og høyspentlinjer. Kalles gjerne stråling selv om det er en upresis beskrivelse.

Radiofrekvente felt, RF:

Elektromagnetiske felt deles inn i ulike områder avhengig av frekvens. Signaler i frekvensområdet telekommunikasjons-utstyr som mobiltelefoner, trådløse telefoner, basestasjoner og trådløst nettverk benytter kalles radiofrekvente felt, og er radiobølger. De blir ofte og noe upresist omtalt som stråling.

Kilde: Statens strålevern, Stråleverninfo 2012:15

Bakgrunn

Flere er bekymret over stråling fra elektromagnetiske felt fra for eksempel strømmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse nettverk, høyspentmaster og trafostasjoner.

Folkehelseinstituttet har undersøkt om man kan få helseplager av slik stråling, og kommet frem til at det kan man ikke. Grenseverdiene for stråling er fastsatt med god sikkerhetsmargin, slik at kroppen selv ved grenseverdiene er godt beskyttet mot negative helseeffekter. Stråling fra kilder som nevnt over er langt under grenseverdiene.

Automatiske strømmålere

Statens strålevern har kontrollert strålingen fra automatiske strømmålere, og funnet at de avgir stråling som er under én tusendel av grenseverdien for stråling. Statens strålevern skriver at strålingen fra de nye, smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

Helsedirektoratet har bestemt at fastleger ikke skal skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Dette er fordi det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og så svak stråling som de automatiske strømmålerne avgir.

Mobiltelefoner, trådløst nettverk og basestasjoner

De svake elektromagnetiske feltene som dannes når antennen i mobiltelefoner og annet trådløst utstyr sender ut radiosignaler, kalles radiofrekvente felt (RF-felt). Basestasjoner, trådløse nettverk, tv-sendere og andres mobiltelefoner gir neglisjerbar eksponering. Å snakke i mobiltelefon inntil øret gir den «sterkeste» eksponeringen, men også denne eksponeringen er på et lavt nivå.

Folkehelseinstituttet har i rapport 2012:3 konkludert med at mobiltelefoner og annet sendeutstyr ikke kan gi for eksempel kreft eller andre alvorlige sykdommer. Dette kan du lese mer om på Folkehelseinstituttet sin side og Statens strålevern sin side om stråling fra mobiltelefon og annet sendeutstyr. Statens strålevern har også publisert artikler om mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk, og svar på vanlige spørsmål og en film på sin Facebook-side.

Høyspentmaster og trafostasjoner

Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for høyspentanlegg så lenge stråleverdiene er under grenseverdien. Grenseverdien for magnetfeltet fra strømnettet, som høyspentledninger og trafostasjoner, er 200 µT (mikrotesla). Denne grenseverdien er satt av Den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling, som er anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO). Verdiene rett under de kraftigste høyspentlinjene i Norge er i følge Statens Strålevern bare 15-20 µT, altså langt under grenseverdien.

Norge har bestemt at verdiene likevel skal være så lave som mulig, og derfor skal det utredes om det er mulig å redusere magnetfeltet dersom det overstiger 0,4 µT. Dette gjelder bare dersom det skal etableres nye høyspentanlegg eller oppføres nye boliger, skoler eller barnehager nær eksisterende høyspentanlegg. Utredningsplikten betyr imidlertid ikke at det må gjøres tiltak dersom magnetfeltet er sterkere enn 0,4 µT.

Du kan lese mer om bebyggelser nær høyspentanlegg i Statens Stråleverns brosjyre.

Helseplager tilskrevet elektromagnetiske felt

Folkehelseinstituttet har i rapport 2012:3 gått gjennom vitenskapelig litteratur og forsøk vedrørende helseplager tilskrevet elektromagnetiske felt (EMF). Personer som opplever slike helseplager kan beskrive seg selv som el-overfølsomme. I rapporten skriver Folkehelseinstituttet at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å anta at symptomer på helseplager er forårsaket av elektromagnetisk felt (kapittel 6). Det er lav usikkerhet knyttet til denne vurderingen (kapittel 5).

Vitenskapelige studier som er utført dobbelt-blindt, det vil si når verken forsøkspersoner eller forskere vet på forhånd når strålingen opptrer, viser at det ikke hjelper på symptomene å redusere eksponeringen for elektromagnetisk stråling. Dette står i rapporten på side 146.

Helseplager som tilskrives EMF er reelle for den det gjelder, selv om plagene skyldes andre årsaker. Dersom du opplever helseplager bør du tar kontakt med din fastlege. Det er viktig å finne årsakene til dine helseplager slik at du kan få hjelp til å håndtere disse.

Miljørettet helsevern i Bergen kommune behandler ikke klager på stråling under grenseverdier

Miljørettet helsevern arbeider for å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Anbefalingen fra Helse- og omsorgsdepartementet er at forvaltningen, det vil si Miljørettet helsevern i dette tilfellet, ikke bør kreve tiltak for å redusere elektromagnetiske felt, så lenge det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for at det elektromagnetiske feltet er helseskadelig. Dette står i brev sendt 21. mai 2013.

At det ikke er vitenskapelig grunnlag for at elektromagnetisk stråling under grenseverdiene er helseskadelig er konklusjonen i Folkehelseinstituttets rapport 2012:3. Rapporten beskriver at siden det ikke er sannsynlig at helseplager forårsakes av EMF (kapittel 6), og det er dokumentert at eksponering for stråling under grenseverdiene ikke forårsaker helseplager (kapittel 4), er det ikke grunnlag for å gjennomføre tiltak for å redusere eksponeringen for EMF (kapittel 11).

Miljørettet helsevern kan derfor ikke pålegge reduksjon i elektromagnetiske felt som er under grenseverdiene.