Gå tilbake til:
Du er her:

FAU - referat april 2021

FAU-møte - 06.04.2021 - Digitalt møte

Tilstede
● Stig Hausberg (1A)
● Elisabeth-Marie Berg Pettersen (1B)
● Marta Gjerdåker (2A)
● Helge Fonneland (2B)
● Kasia Hool (2B)
● Christian Storvik (3A og 7A)
● Per-Knut Gjersvik (3B)
● Marit Ubbe (4A)
● Markus Scholz (4B)
● Stine Hauge (5B)
● Fredrik Wiencke (6A)
● Mangler representant (7B)
● Aud Haaland (Rektor)

Agenda


Rektors punkt
For tiden er det ikke mulighet for foreldre å komme inn på skolen uten etter avtale.
Skolen har utlyst en ny lærerstilling.
Det kommer referat fra Kvalitetsoppfølgingsmøtet.
Rektor ønsker at FAU bidrar til svar på høring om ny skolebruksplan som direkte berører Minde skole.

Valg av styre
Nytt styre for org.nr. 919 492 379 “Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Minde Skole” ble valgt 26.01.2021, men var ikke gjort formelt riktig i referatet. Styresammensetningen er nå som
følger.
● Styrets leder: Per-Knut Gjersvik
● Styrets nestleder: Marta Gjerdåker
● Styremedlem: Stig Hausberg

Skolebruksplan
FAU oppretter et felles innspillsdokument, og Marta tar ansvaret for å samkjøre med rektor neste uke.
FAU er enige om at planen slik den står i dag ikke fremstår som hensiktsmessig for elevene ved skolen.


Kvalitetsoppfølgingsmøte
Per-Knut oppsummerte sine innspill til kvalitetsoppfølgingsmøtet, samt fortalte litt om hvilke andre saker som kom opp. Skolen vil tilgjengeliggjøre offisielt referat.

Bergen CK
Bergen CK ønsker å gjennomføre sykkelkurs for barn mellom 5-9 på skoleplassen. FAU vil stille med forelder som kan gi tilgang til toaletter, samt distribuere informasjon om kurset til elevene.

Årshjul
FAU gikk gjennom de punktene som har ligget på årshjulet så langt i skoleåret. Tre punkter ble plukket opp for videre initiativ.

Disco
Det er per nå av smittehensyn ikke mulig å gjennomføre disco i gymsalen. Kommiteen ser på alternative muligheter for å gjennomføre skoledisco før sommerferien.

Gå til skolen-initiativ
Trafikkgruppen iverksetter dette.

Sommeravslutning
7. klasse vil få bidrag fra FAU til å gjennomføre avslutning selv om de ikke har anledning til å tjene disse pengene som normalt på 17. mai.

Status Undergrupper

Trivsel
Elisabeth-Marie trenger litt tid til å få oversikt over gruppen. Per-Knut hjelper til med å tilgjengeliggjøre historisk materiale, samt resultat fra aktivitetsundersøkelse som ble gjennomført av forrige gruppe.
Trivselsgruppen verifiserer at alle som er ansvarlig for “etter skoletid”-aktiviteter har gyldig politiattest.

Kasia verifiserer at faktura for korgruppen er korrekt.

Stine går inn i Trivselsgruppen.

Trafikk
Trafikksikringsplanen for Minde skole skal revideres årlig. Det er usikkert om skolen reviderte denne i fjor. Per-Knut og Fredrik skal gjennomføre et møte for at Fredrik skal få bedre oversikt.
Christian går inn i Trafikkgruppen.

17. Mai
FAU vil sørge for at flagget heises på skolen denne dagen. Heisingen vil også filmes og bilder legges ut på Facebook. Korpset vil spille på utvalget steder, men de vil ikke marsjere.
Korpset avslutter trolig rundt klokken 12.
17. mai-gruppen vil gjøre en ny endelig vurdering i slutten av april for hva som kan gjøres, men det er så langt ingen ting som tyder på at vi kan gjennomføre et arrangement. Gruppen vil legge ut inspirasjonstips til hvordan den enkelte familie kan feire hjemme.

Eventuelt
I de skissene som er tilgjengelige for utbyggingen av skolen er det ikke tegnet inn noen ballbinge. FAU mottok et spørsmål fra en forelder om hvordan dette blir håndtert av FAU. I møtet som Marta og Per-Knut deltok på med Bergen kommune ble ikke utearealene
diskutert ut over at man ønsket det alternativet som gav mest uteareal. Hvilke aktiviteter det skal tilrettelegges for var ikke tema på møtet. FAU er ellers usikre på om det fortsatt bygges
nye ballbinger. I skissene er det ellers tilrettelagt for en idrettshall.

Det ble også tatt opp bekymring for at fotballbanen ved Kristianborg nå overtas av boligutbyggere og at nærmiljøet da blir fratatt en fotballbane man var lovet da den gamle banen forsvant da Kristianborg barnehage ble bygget. FAU er ikke en part i denne saken,
men har opprettet kontakt med Minde IL. Vi har tilbudt oss å bidra i dialogen med kommunen/ny eier dersom dette er ønskelig.

Det mangler fortsatt informasjon om FAU-representanter på 4. klasse sin ukeplan. Dette følges opp.

Etter ønske fra FAU-medlemmene endrer vi møtedag fra første tirsdag i måneden til første onsdag i måneden.