Gå tilbake til:
Du er her:

Sammen i vennskap, lek og læring

Byrådet har vedtatt en egen bergensmodell for SFO hvor satsingsområdet skal være «Vennskap, lek, læring i det 21. århundre».

SFO skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes. Barnas kompetanser skal fremmes gjennom vennskap, lek og læring.

Vennskap er viktig i barns liv. Å kunne skaffe seg en venn, å kunne være en venn og å kunne holde på en venn er en viktig ferdighet. Å ha venner er en beskyttelsesfaktor, det gir barn trygghet og bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. På SFO, som er barnas fritid, møtes barna utenfor skolens mer organiserte rammer. SFO gir derfor andre muligheter for lek og samspill mellom barn, og er et godt utgangspunkt for å utvikle vennskapsrelasjoner. I SFO skal det skapes en kultur for et inkluderende leke- og læringsmiljø der alle får være med, og SFO skal være en arena der lek, aktiviteter og opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. I SFO skal de voksne hjelpe barna med å bygge gode relasjoner til hverandre, og bidra til at barn knytter vennskapsbånd.

 

Lek er sentralt for barns utvikling, legger grunnlag for vennskap og har en verdi i seg selv. Barns lek i SFO skal derfor respekteres og anerkjennes. Det å få delta i lek og få venner er grunnlag for trivsel i SFO
og i SFO har barna et større frirom enn på skolen til selv, i samspill med venner, å skape og velge aktiviteter og leke etter sine interesser og behov. Gjennom lek utvikler barn sentrale ferdigheter som empati og evne til relasjoner og samhandling, kreativitet og innovasjon, selvkontroll og selvhevdelse. I SFO skal det være rom for ulike typer lek. Den umiddelbare og spontane frie leken, der barna selv tar initiativ og legger rammer for leken. Samtidig skal de voksne i SFO ivareta lekens læringspotensiale. Det skal legges til rette for lek i form av aktiviteter som er planlagt av personalet, der det kan være en uttalt pedagogisk målsetting som for eksempel å utvikle barnas språklige eller motoriske ferdigheter. Det skal legges til rette for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken.

 

Læring skal være den tredje bærebjelken i SFO. SFO skal fremdeles være barnas fritid, samtidig er potensialet for SFO som læringsarena stort. Det 21. århundres kompetanser, som er kompetanseområder som skal utvikles i bergensskolen de neste årene, innebærer en bred forståelse av kompetansebegrepet.


Det omfatter ulike kompetanseområder som for eksempel kommunikasjon og samarbeid, kreativitet og innovasjon og kritisk tenking og problemløsning. Disse kompetanseområdene skal også være
retningsgivende for hvilke aktiviteter det vil være aktuelt å utvikle i SFO de neste fire årene. I SFO skal barna få erfare og delta i allsidige, varierte, kreative leker og aktiviteter som fremmer læring og utvikling
i fellesskap med andre, der de skal oppleve mestring og tilhørighet i et miljø preget av omsorg, tillit og respekt. Aktiviteter og innhold i den enkelte SFO skal tilpasses barna ut fra deres alder, interesser og
forutsetninger samtidig som medinnflytelse over egen fritid sikres.

Sammen i vennskap, lek og læring bilde
 
null

 

Vedlegg