Gå tilbake til:
Du er her:

Ordensreglement for Nattland oppveksttun

Her finner du ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen kommune, og lokale tilleggsregler ved Nattland oppveksttun

Ordensreglementet

§ 9 er vedtatt av Samarbeidsutvalget for Nattland Oppveksttun vår 2018.

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen 

I Innledning

§ 1. Hjemmel

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen er fastsatt av leder ved Fagavdeling barnehage og skole med hjemmel i opplæringsloven § 2-9, vedtakspunkt nr. 5 i bystyresak 165-10 og byrådsavdelingens fagfullmakter.

De lokale tilleggsreglene er fastsatt av den enkelte skoles rektor i henhold til de samme fagfullmaktene.

§ 2. Formål

Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til.  Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et godt skolemiljø, som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte.  Ordensreglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte.

§ 3. Virkeområde  

Ordensreglementet gjelder i skoletiden og i skolefritidsordningen.  Så langt reglene passer, gjelder de også på skoleveien og under alle arrangement i skolens regi utenfor skoletiden.

§ 4. Ansvar

§4-1. Generelt ansvar for elever, ansatte og foreldre

Både elever, ansatte og foreldre har ansvar for å skape et godt skolemiljø.  Viktigst er det at alle bryr seg om hverandre, oppfører seg pent mot hverandre, omtaler hverandre med respekt, og tar avstand fra mobbing, diskriminering, vold og hærverk.

§ 4-2. Spesielt ansvar for de ansatte

§ 4-2-1. Opplysningsplikt

Rektorene har sammen med kontaktlærerne ansvar for at ordensreglene gjøres kjent for elever og foreldre hvert år ved skoleårets begynnelse.  Ordensreglementet tas opp som tema i klassene innen utgangen av august hvert skoleår og på første foreldremøte hver høst

§ 4-2-2. Handlingsplikt

De ansattes handlingsplikt følger av opplæringslovens § 9a-3, 2. ledd:

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

§ 5. Elevenes generelle rettigheter og plikter

Som elev har du rett til:

 • et skolemiljø som gir deg trygghet og sosial tilhørighet

 • å bli hørt i saker som gjelder ditt eget forhold til skolen

 • å få forklare deg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner


Som elev har du plikt til:

 • å følge allment aksepterte normer for oppførsel og folkeskikk

 • å følge ordensreglementet

 • å rette deg etter anvisninger og pålegg fra rektor, lærere eller andre som arbeider ved skolen


§ 6. Elever og foreldre sin rett til å be om tiltak

Opplæringsloven § 9a-3, 3. ledd gir elever og foreldre rett til å be skolen iverksette tiltak som vedrører det psykososiale skolemiljøet:

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.  Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Henstillinger fra elever og foreldre behøver ikke være skriftlige, selv om dette anbefales av hensyn til etterprøvbarheten.  Alle tilsatte må være oppmerksomme på at henstillinger om tiltak også kan komme som e-post til den enkelte tilsatte sin e-post-adresse ved skolen, gjennom e-post-systemet i It's learning eller muntlig under samtale med elev eller foreldre. 

§ 7. Grunnlaget for vurdering i orden og adferd 

Alle elever har rett til vurdering.  Grunnlaget for vurdering i orden og adferd er gitt i forskrift til opplæringsloven § 3-5:

Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. 

 

Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er.  Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. 

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa.  Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. 

 

II Ordensregler:

§ 8. Fellesregler ved alle kommunale grunnskoler i Bergen

§ 8-1 Regler knyttet til orden

 1. Møt presis til skoletimene og til andre avtaler.

 2. Ha med deg alt utstyr som er nødvendig for opplæringen.

 3. Gjør ferdig skolearbeidet innen de fastsatte tidsfrister.

 4. Ta godt vare på skolebøker, annet undervisningsmateriell og alle eiendeler som tilhører skolen.

 5. Fusk på prøver eller annet innleveringsarbeid er ikke tillatt.

 6. Dersom ikke noe annet er bestemt ved skolen, skal du være på skoleområdet hele skoledagen – 

også i pausene og friminuttene.  I særskilte tilfeller kan du bli pålagt å holde deg på bestemte deler av 

skoleområdet. 

 1. Hold det ryddig rundt deg, og bidra til at hele skoleområdet holdes rent og ryddig.

 2. Har du behov for å være borte fra skolen, skal du så sant det er mulig, søke rektor om permisjon i god tid 

på forhånd.  I alle andre tilfeller skal du så snart det er praktisk mulig, gi melding til kontaktlæreren din 

om årsaken til fraværet.

 1. Personlige verdigjenstander er ikke dekket av kommunens elevforsikring, og bør derfor ikke tas med på 

skolen.  

 

§ 8-2 Regler knyttet til adferd

 1. Vis folkeskikk, og opptre med høflighet og respekt overfor alle andre ved skolen - for eksempel når 

det gjelder språkbruk, og i måten du tiltaler eller omtaler andre.

 1. Elever og tilsatte skal hilse på hverandre når første skoletime begynner, og for øvrig når det er naturlig.

Hold nødvendig arbeidsro i skoletimene.

 1.        Bruk av skolens datamaskiner og bruk av Internett skal foregå i samsvar med Bergen kommunes regler 

for nettvett - se link eller vedlegg 1.

 

 1.        Den enkelte skole kan sette grenser for lek som kan medføre fare, eller lek som kan medføre ubehag, 

slik som snøballkasting. 

 1. Utstyr eller gjenstander som kan forstyrre undervisningen eller være til skade eller ubehag for andre, skal ikke tas med på skolen.

 2. Hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn eller handlinger og all form for sjikane, krenkelse eller trakassering er forbudt.

 3. Besittelse og/ eller bruk av tobakk, snus osv er forbudt. 

 4. Besittelse og/ eller bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt.

 5. Besittelse og/ eller bruk av farlige gjenstander - for eksempel kniv og slagvåpen - er forbudt.

 

§ 9. Lokale tilleggsregler ved Nattland Oppveskttun

I tillegg til reglene ovenfor gjelder reglene i § 9-1 og § 9-2 for elevene ved vår skole. 

§ 9-1 Lokale regler knyttet til orden

 1. Heng fra deg yttertøy og lue/caps i garderoben og skift til innesko før du går videre inn i bygget. Sett skoene som ikke er i bruk på hyllen

 2. Gå innendørs, ikke løp

 3. Bruk innestemme i baser og fellesareal

 4. På vei mellom undervisningsareal skal du være stille og gå effektivt til rett sted

 5. Følg anvist vei fra paviljong til hovedbygg via inngang gymsal.*

 

§ 9-2 Lokale regler knyttet til adferd

 1. Toalett skal brukes til sin hensikt. Ikke opphold deg på toalett lenger enn du behøver. 

 2. Mobiltelefon skal være av og skal ligge i skolesekken. 

 3. Digitalt utstyr kan bare brukes i timene etter avtale. 

 4. Ved morgenoppmøte før skoletid, skal ungdomsskole-elevene gå til sin plass og være stille der. Alle andre elever stiller opp utenfor sin inngang. *

 5. Snøballkasting er kun tillatt etter reglene på den enkelte avdeling på skolen. 

 6. Du skal etterkomme tilvisning fra voksne.

 7. Du skal ikke bevege deg på anleggsområde som grenser til skolen.

 8. Snop, brus, energidrikk o.l. skal kun nytes på skolen ved spesifikk tillatelse knyttet til enkeltarrangement.

 9. Du skal ikke bære synlige symboler på deg selv, på dine klær eller på dine eiendeler, som kan knyttes til adferd som ordensreglementet forbyr (f.eks. rasistiske uttrykk eller stoffmisbruk).

 10. Sykkel, sparkesykkel, rullebrett o.lign. skal ikke tas inn på skolens område. De skal evt. stilles opp ved sykkelparkering. *

 

*Punkt merket med * forutsetter godkjenning fra SU, men blir praktisert fra skolestart.