Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Nattland Oppveksttun

Om Nattland oppveksttun

Nattland oppveksttun består av en barnehage og en kombinert skole med beliggenhet i Sædalen i Bergen kommune. Oppveksttunet er tilrettelagt for hørselshemmede

Oppveksttunet ble åpnet i 2017 og er en sammenslåing av tidligere Nattland skole, Hunstad skole og Pinnelien barnehage. Bygget er reist på tomten etter gamle Nattland skole og bygget med fleksible læringsarealer. Her er gode utearealer og flere fine friområder i nærheten. I deler av bygget driver Statped deltidsopplæring og kursvirksomhet for hørselshemmede. Oppveksttunet samarbeider med universitets- og høyskolesektoren og har i perioder mange studenter i praksis.

Læring

På Nattland oppveksttun skal vi legge til rette for at elevene er glade, nysgjerrige og engasjerte. Vi ønsker at alle elever hver dag skal oppleve mestring og læring ut fra deres egne forutsetninger. Vi har tro på at alle elever kan mestre, og vi jobber aktivt for å bygge elevens mestringstro. Elevene skal oppleve at det de lærer betyr noe for dem. Elevene skal bevisstgjøres, og reflektere over, sin egen læring.

Elever har ulike styrker og ulike måter å tilegne seg kunnskap. Undervisningen skal derfor være variert og tilpasset den enkelte elev. Vi skal ha et bevisst forhold til hvordan vi bruker de ulike læringsarealene. Valgene vi gjør skal være faglig begrunnet. Undervisning skal være i tråd med LK20 og Sammen for kvalitet - læring. Elevene på Nattland oppveksttun skal være aktive og medvirkende. I undervisningen skal elevenes emosjonelle, sosiale og faglige utvikling ivaretas.

Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem. Vurderingen skal si noe om hva de mestrer og gi råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin. Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen der elevene deltar aktivt og reflekterer over egen læring og faglig utvikling.

Tegnspråk

Nattland oppveksttun gir hørselshemmede elever et likeverdig og inkluderende heltids opplæringstilbud med høy hørselsfaglig kompetanse. Oppveksttunet er stolt av tegnspråk og tegnspråk er en naturlig del av hverdagen vår. Elevene våre skal være aktive i det faglige miljøet, få utnytte sitt potensiale og være rustet for livet videre. Vi fremmer aktiv og naturlig bruk av tegnspråk og tospråklighet.

Skolemiljø

Alle elever skal oppleve at skolemiljøet er trygt og godt og at det gir dem lærelyst. Vi ønsker å se glade elever som har noen å være med og som blir sett av de voksne og medelevene. Vi skal ha et læringsmiljø som er inkluderende og hvor det oppleves trygt å gjøre feil. Elevene skal vite hvem de kan kontakte når de trenger noen å snakke med. De skal vite at det er viktig at de gir beskjed dersom de selv eller andre ikke har det bra. Da skal de oppleve at de voksne tar deres henvendelse på alvor. Skolen skal arbeide tett med elevene og foresatte for  å sikre et  skolemiljø som fremmer helse og trivsel. Skolen skal arbeide systematisk forebyggende ved å ha et godt aktivitetstilbud i friminuttene som Trivselsledere og bruke Olweus antimobbeprogram systematisk i undervisningen. Skolen skal behandle skolemiljøsaker på en ryddig og effektiv måte. Det innebærer rask innhenting av informasjon, de som er berørt skal føle seg ivaretatt og det skal være tett dialog med foresatte. Alle må bidra til at det blir god læring og trivsel og at vi vil hverandre vel.

SFO

På SFO skal barna hver dag møte trygge voksne som tilrettelegger for en hverdag preget av vennskap, lek og læring . De voksne er ansvarlig for å  skape gode relasjoner til alle barn slik at hvert enkelt barn opplever seg trygg, sett og hørt på SFO. De ansatte skal tilrettelegge slik at barna har et variert aktivitetstilbud i tråd med rammeplan for SFO. Det arbeides aktivt med et godt samarbeid mellom skole og SFO, slik at barna og foreldre opplever skole og SFO som en enhet. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner til foreldre og at hver enkelt forelder skal oppleve SFO som et trygt og spennende sted å sende barna sine til. Vi skal skape en SFO som engasjerer og gleder elever, foreldre og ansatte.

Barnehage

Barnehagen består av to avdelinger, og er en spesialbarnehage for hørselshemmede barn. Den er en interkommunal barnehage som innebærer at den er for barn i  Bergen og omliggende kommuner. Barn som har søsken eller foreldre som er hørselshemmet er også prioritert i denne barnehagen. Samtidig gir vi et ordinært barnehagetilbud til alle barn. I barnehagen møter barna tegnspråk, tegn som støtte til tale, og norsk talespråk. Hørende barn profitterer på å være i barnehagen da bruk av tegn støtter og stimulerer språkutviklingen. Utover vanlig grunnbemanning har barnehagen ekstra ressurser knyttet opp mot hørsel. Barnehagen har et nært samarbeid med skolen, SFO og Statped