Gå tilbake til:
Du er her:

FAU og klassekontakter ved Nordnes skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. I denne forbindelse er det viktig at alle foreldre er godt informert om tillitsvalgtes oppgaver og at det legges vekt på kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Aktuelle oppgaver for FAU

 • FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring.
  FAU kan involvere seg i vurdering i skolen
  FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø
  FAU kan jobbe for å betre sosiale tiltak for elevene
  FAU kan holde kurs for foreldrekontakter
  FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere
  FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte
  FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Oppretteholde god kontakt med alle elever og foreldrene i gruppen og ivareta deres interesser
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om
 • Vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver. 

 

Teksten er hentet www.fug.no

 

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg