Gå tilbake til:
Du er her:

Lokale vedtekter for Nordnes skole SFO 2021/2022

Her følger vedtektene for Nordnes skole SFO.

1. LOKALE ÅPNINGSTIDER OG DAGER:

SFO ved Nordnes skole tilbyr skolefritidsordning alle virkedager hele året, med unntak av 5 planleggingsdager, og onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. SFO er stengt i juli mnd.

2. PLASSTYPER OG PRISER:

Hel plass:                                                  190 skoledager:        07.30 – 16.30

Langdager                                                 32 langdager         07.30 – 16.30

Redusert plass med morgenåpning:190 skoledager:     07.30 – 14.30

Langdager                                                 32 langdager         09.00 – 14.30

Redusert plass uten morgenåpning:190 skoledager:    08.30 – 15.30

Langdager                                                 32 langdager         10.00 – 15.30

Pris på de ulike plasser er fastsatt av Bergen kommune og er som følger pr. 20.08.21

Hel plass:                  Kr. 2 755,- + 270,- i matpenger.

Redusert plass:        Kr. 2 195,- + 270,- i matpenger.

Elever i forsterket avdeling fra 5.-7. trinn har gratis SFO plass, men må dekke matpenger. 

Matpenger kan det søkes fritak for, men da må det foreligge en legeerklæring. Så blir det fattet et vedtak etter at legeerklæring foreligger. Vedtaket blir fattet av rektor og SFO avdelingsleder.

 

3. LOKAL ORGANISERING OG BEMANNING:

Rektor er øverste leder både for skole og SFO. 

Det daglige ansvaret er lagt til avdelingsleder SFO og to gruppeledere. 

SFO er bemannet med en avdelingsleder SFO i full stilling, som har hovedansvar for drift og fagarbeidere og assistenter, en gruppeleder for trinn og en gruppeleder som har ansvar for gruppene. Skole og SFO tar også imot læringer og andre med behov for praksisplasser i perioder. 

Bemanning planlegges ut fra årlige tildelinger. 

 

SFO samarbeider på tvers av trinn og grupper og har sambruk av skolens lokaler. 

 

4. INNE- OG UTEAREAL TIL DISPOSISJON I SFO-TIDEN

Skolen og SFO har sambruk av rom og utstyr, så elevene vil ha tilhold i sine faste klasserom.

I tillegg kan SFO bruke gymnastikksal, bibliotek, musikkrom, forskerrom og skolens andre spesialrom, samt grupperom. 

Skolegården er SFO sitt viktigste uteareal i det daglige, og i tillegg benyttes områder nærliggende til skolen, som Nordnesparken, Galgen og andre områder i nærmiljøet til skolen. På langdager planlegger man gjerne lengre turer, og det kan også være tilfelle på dager der ungene starter i SFO litt tidligere. 

Elever som ikke har SFO-plass kan ikke oppholde seg i SFO i påvente av arrangement/bursdager som begynner etter SFO. Dette gjelder også de som har halv plass og som er ferdig før SFO stenger, de kan ikke vente i SFO fram til arrangement/bursdagsselskap begynner. 

 

5. ORGANISERING AV SMØREMÅLTID

SFO serverer hver dag et mellommåltid til elevene. Dette kan variere mellom smøremåltid, frukt og grønt og noen ganger et varmt måltid. 

Høsten 2021 har måltidet vært organisert slik at alle har fått et varmt måltid i løpet av uken, og de andre dagene har elevene fått tilbud om skiver eller knekkebrød.

 

6. FORELDRESAMARBEID

Hvert trinn velger en FAU representant som representerer både skole og SFO. 

Det daglige samarbeidet foregår ved muntlig kontakt ved levering og henting i SFO, eller via SMS og e-post. 1.-4. trinn og gruppene i SFO har egne telefoner der foreldrene kontakter personalet. I tillegg blir kontaktbøker brukt som samarbeidsform for elever som trenger ekstra oppfølging. 

 

7. GYLDIGHET

Vedtektene gjennomgås av FAU og samarbeidsutvalget en gang pr. år og gjelder for ett skoleår.

 

8. MERKNAD

Dagplass tildeles kun i spesielle tilfeller. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet utover noen dager. Kostnad pr. dag: kr. 310,-

 

Sissel Karin Magnussen                                        Merete Molland                  

Rektor                                                                      Avdelingsleder

Nordnes skole                                                         Nordnes skole