Gå tilbake til:
Du er her:

Fremtidens Sletten og Slettebakken

Plan- og bygningsetaten har laget en mulighetsstudie for Sletten og Slettebakken. Hensikten er å utforske muligheter for ny byutvikling i området.

Mulighetsstudien viser en visjon for områdets langsiktige utvikling, samtidig som de eksisterende kvalitetene ivaretas. Utredningen er på et overordnet nivå, og skal gi grunnlag for diskusjon. Det vil bli startet reguleringsarbeid der forslagene følges opp i en formell planprosess.

Fremtidig byutvikling

Målet for arbeidet har vært å se på rammer for fremtidig byutvikling rundt bybanestoppene i området, i samsvar med kommuneplanen. De viktigste stikkordene er gode bo- og oppvekstmiljø, funksjonsmangfold, offentlige møtesteder, fellesløsninger og sambruk. Utredningen viser at det er mulig å fortette samtidig som man styrker de grønne kvalitetene og bedrer gangforbindelsene.

Det må gjøres tiltak for å håndtere forurensning fra bossfyllingen i området, og arbeidet har også sett på hvilke muligheter dette gir for byutviklingen.

Det å ivareta og styrke forholdene for idrett, næring, bolig, skole, barnehage og eldreomsorg er viktige premisser som er lagt til grunn for arbeidet. Mulighetsstudien anbefaler blant annet nye bygg og anlegg for de fleste idrettstilbudene i området.

Bolig, idrett og næring

I den anbefalte løsningen er det skissert tre delområder med ulike formål: "Lokalsenteret Sletten" lengst nord, "Idrettsbyen" i midten og "Boligbyen Slettebakken" lengst sør i området. Dette er en visjon for langsiktig utvikling av Sletten og Slettebakken. Kart og nærmere beskrivelse av de anbefalte delområdene ligger i rapporten.

Tett samarbeid

Plan- og bygningsetaten har ledet arbeidet med mulighetsstudien, i tett samarbeid med flere andre etater i kommunen. Tre arkitektteam har levert idéforslag. Studien for Sletten og Slettebakken ses i sammenheng med utredning av byarena og Slettebakken oppvekst- og idrettspark.

Onsdag 5. april ble det holdt folkemøte på Slettebakken skole, der byrådsleder Harald Schjelderup innledet møtet og fagetaten presenterte mulighetsstudien.