Gå tilbake til:
Du er her:

Rekordmange innspill til arealdelen

Kommuneplanens arealdel (KPA) har vært på høring. Engasjementet har vært stort i høringsperioden, og det er kommet inn over 600 innspill. Her finner du oversikt over alle innspillene.

Innspillene blir nå gjennomgått, og i vedlegget til høyre finner du en oppsummert oversikt over alle innspillene, og hvem de er fra. Via denne lenken får du innsyn i alle merknadene: Innsyn i merknadene

Massedeponi og byfortetting

Forslaget til ny arealdel angir en stram arealpolitikk basert på fortetting i sentrumsområder/ senterområder rundt kollektivknutepunkt, i tråd med statlige føringer om bærekraft og nullvekst i biltrafikken. I høringsperioden har byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i samarbeid med Plan- og bygningsetaten blant annet holdt bydelsvise informasjonsmøter, og disse ble godt besøkt.

Tema for innspillene som er kommet inn varierer, men her er noen hovedtrekk:

  • Det er kommet inn mange protester mot massedeponi på Hamre
  • Mange uttrykker skepsis til utbygging i byfortettingssonen. Konsekvenser for villaområder, kulturmiljø og eksisterende bomiljø blir trukket frem.
  • Fortetting generelt, både for og imot
  • En del innspill gjelder Indre Arna. Flere ønsker utbygging av Vårheia, og er skeptisk til utfylling i Arnavågen.
  • Protester mot at boligområder på Vårheia, Dyngeland og Haukås er tatt ut
  • Det er kommet inn en rekke innspill om endring fra grønnstruktur og LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde) til byggeformål for enkelttomter
  • Innspill om manglende senterområder og fortetting i Bergen vest
  • Foreløpige innsigelser fra SVV og Forsvarsbygg

Temakart sammenhengende grønnstrukturer

Fylkesmannen, Hordaland fylkeskommune og miljøorganisasjoner har fått utsatt høringsfrist til KPA på grunn av Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer, som er ute til offentlig ettersyn frem til 17. februar. Kartfortellingen til dette temakartet finner du her:

Kartfortelling

Mer informasjon om kommuneplanens arealdel finner du på temasiden Kommuneplanens arealdel 2016