Gå tilbake til:
Du er her:

Fagetaten har levert KPA2018

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA2018.

KPA2018 er utarbeidet med grunnlag i Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030, byvekstavtalen og fire prinsippsaker behandlet i bystyret. I høringsprosessen het planforslaget KPA2016.

Strammere arealstrategi

I rulleringen er en mer tydelig og stram arealstrategi vektlagt. For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter og nullvekst i personbiltransporten inneholder planforslaget:

  • Ny senterstruktur med utvidede områder for fortetting
  • En firedeling av byggesonen med ulike krav til innhold og kvaliteter
  • Redusert krav til boligparkering og uteareal
  • Nye kvalitetskrav til bomiljø
  • Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekter i sammenheng

I tillegg er tidligere boligfelt (B-områder), som ligger langt fra senterstruktur og kollektivdekning, tatt ut.

Over 800 innspill

Det har vært stor oppmerksomhet rundt høring av KPA, og det er tilsammen kommet inn rundt 830 innspill. Det foreligger også varsel om innsigelser fra statlige og regionale myndigheter. De fleste innsigelsene er løst, men det gjenstår avklaring av noen prinsipielle tema rundt støy, plankrav og byggegrenser langs veg. Avklaring av innsigelsene vil ha betydning for når KPA2018 blir endelig vedtatt.

Dokumenter knyttet til saken finner du på temasiden Kommuneplanens arealdel 2018 , og kartet ligger også på bergenskart.no

Videre fremdrift

  • Byrådet vil nå vurdere planforslaget og gi sin innstilling til bystyret
  • Planforslaget behandles deretter i Komite for miljø og byutvikling
  • Bergen bystyre skal vedta KPA2018