Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker drahjelp fra bergenserne i arbeidet med gå- og sykkelstrategi

Bergen kommune får snart sin første gåstrategi. Samtidig skal kommunens sykkelstrategi revideres. Begge strategiforslagene skal leveres til politisk behandling før sommeren.

  • Byrådet har vedtatt å starte opp arbeidet med både ny gå- og sykkelstrategi for Bergen frem mot 2030.
  • Gåstrategien er en direkte oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030.
  • Gjeldende sykkelstrategi ble vedatt i 2010, og skal revideres.
  • Partene i Miljøløftet samarbeider om begge strategiene.
  • De to strategiene skal fremmes for byrådet før sommeren, og vil bli sendt på høring.

Se kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030

Omtale og dokumenter knyttet til vedtak om igangsetting sykkel- og gåstrategi

Les mer om Miljøløftet

Som en del av arbeidet sendes det i disse dager ut en spørreundersøkelse til flere tusen bergensere, der vi ønsker å kartlegge innbyggernes opplevelse av hvordan det er å gå og sykle i Bergen.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut på e-post, med svarfrist på en uke.

Mål: 30 prosent av reisene til fots

- Vi håper så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Den vil forhåpentligvis gi oss en indikator på hvor i Bergen det er ekstra viktig å gjøre en innsats for gående og syklende, sier prosjektleder for gåstrategien, Ida Hermansen i Plan- og bygningsetaten.

Gåstrategien er en direkte oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 2030, der utviklingen av "gåbyen" definerer at det å gå skal være den vanligste transportformen. Et foreløpig mål er at 30 prosent av alle reiser i Bergen skal skje til fots innen 2030. Innsatsen vil spisses innenfor enkelte geografiske områder der gevinsten vil være høyest for å nå målet. Partene i Miljøløftet samarbeider om gåstrategien.

Bergen kommune er den av storbyene i Norge med størst bebygd areal per innbygger. Likevel har vi gangandeler som er fullt på høyde med tettere byer. Det er særlig sentrale byområder i Bergen som utpeker seg som "Gåbyen Bergen".

Virkemidler for økt sykkelandel

Den gjeldende sykkelstrategien for Bergen ble vedtatt for 2010-2019. Partene i Miljøløftet samarbeider nå om utarbeiding av en ny strategi. Vi vet at målene i gjeldende strategi ikke er nådd. En viktig del av arbeidet med å utarbeide en ny strategi er derfor å evaluere hvordan arbeidet knyttet til gjeldende strategi har vært gjennomført.

Spørreundersøkelsen som nå blir sendt ut er et av virkemidlene for å bedre kunnskapen om potensielle fotgjengere og syklister.

- Vi håper også at svarene vi får kan hjelpe oss med å finne forskjeller mellom opplevelser og behov i de ulike bydelene. Dette kan være et hjelpemiddel for å sette tydelige mål, sier prosjektleder for sykkelstrategien, Hilde Erstad i Plan- og bygningsetaten.

I revideringsarbeidet som er i gang har byrådet blant annet pekt på viktigheten av å finne tiltak som vil gi størst effekt for at sykkel skal utgjøre en større del av transporten i Bergen enn den gjør i dag.

Byrådet peker også på et stort behov for å identifisere mulige strakstiltak for å gjøre Bergen til en attraktiv sykkelby.

Svarene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt aktivt i det videre arbeidene både med strategiene og oppfølgingen av dem.