Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til kommunens første gåstrategi er levert

Gåstrategi for Bergen 2019-2030 skal bidra til å sikre bedre tilrettelegging for gående, og den peker på flere viktige innsatsområder.

Byrådet vedtok i møte 06.09.2018 å sette i gang arbeid med en gåstrategi for Bergen. I saken fremheves forpliktelsene vi har gjennom byvekstavtalen om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykling og gange.

Trygt og attraktivt

Strategien skal være et styringsverktøy, og den skisserer nødvendige satsinger for å nå målene. Arbeidet har vært ledet av en prosjektgruppe sammensatt av partene i Miljøløftet, med prosjektleder fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Hovedmålet i strategiforslaget er at Bergen i 2030 skal ha oppnådd en gangandel på 30 prosent, og at det skal være trygt og attraktivt å ferdes til fots. Visjonen er at Bergen skal være en tilgjengelig og bærekraftig by som kan leves og utforskes til fots.

Innsatsområder

Gåstrategien skal være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere. Den peker på virkemidler innenfor forskjellige innsatsområder, og gir grunnlag for å prioritere mellom tiltak.

Seks innsatsområder er fremhevet i forslaget:

  • Arealbruk: Bergen skal utvikles som en gåby med korte avstander mellom hverdagens gjøremål.
  • Målrettet offentlig innsats i gangnettet: Gangnettet skal oppgraderes for å få flere til å gå.
  • Samspill i trafikken: Fotgjengerne skal prioriteres ved utforming, samhandling i, og alternativ bruk av gangareal.
  • Drift og vedlikehold: Vegnettet skal driftes og vedlikeholdes slik at det er enkelt, sikkert og forutsigbart å gå hele året.
  • Kunnskapsutvikling: Kunnskap om fotgjengernes ferdsel må bedres og formidles. Metoder og verktøy for bedre fotgjengertilrettelegging skal utvikles.
  • Gåkultur og kommunikasjon: Bergenserne skal motiveres til å gå mer. Informasjon om fotgjengersatsingen skal være tilgjengelig.

Forslaget er Bergens kommunes første gåstrategi. Strategien er omfattende både geografisk og tematisk, og ambisjonene er høye.

Fremdrift

  • Gåstrategi for Bergen 2019-2030 ble levert fra fagetaten til byrådsavdeling for byutvikling mai 2019.
  • Det påregnes at strategien legges ut på høring sommeren eller høsten 2019.

Her finner du mer informasjon om Miljøløftet .