Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til rullering av sykkelstrategi er levert fra fagetaten

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 skal sikre bedre tilrettelegging for syklende. Den peker på fire viktige innsatsområder.

Byrådet vedtok i møte 06.09.2018 å sette i gang arbeid med rullering av sykkelstrategien for Bergen. I saken fremheves forpliktelsene vi har gjennom byvekstavtalen om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykling og gange. Det har parallelt pågått arbeid med en egen gåstrategi for Bergen kommune.

Vekst i sykkelandelen

Sykkelstrategien skal være et styringsverktøy, og den skisserer nødvendige satsinger for å nå målene. Arbeidet har vært ledet av en prosjektgruppe sammensatt av partene i Miljøløftet, med prosjektleder fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Visjonen i foreslått strategi er at Bergen skal være en attraktiv og sikker by å sykle i. Hovedmålet er at flere skal sykle mer.

Innsatsområder

Sykkelstrategien skal være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere. Den peker på virkemidler innenfor fire forskjellige innsatsområder:

  • Sykkelnett
  • Drift og vedlikehold
  • Tilgang til sykkel
  • Kunnskap, kommunikasjon og rekruttering

Korte reiser og økt trygghet

Den nye sykkelstrategien skal avløse «Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019». En hovedforskjell er forslag om endring i geografisk prioritering av utbyggingen av sykkelnettet.

Kunnskapsgrunnlaget peker mot at det er korte reiser som enklest kan overføres fra bil til sykkel. Videre er manglende opplevelse av trygghet en hovedgrunn for at ikke flere sykler mer. Strategien foreslår derfor å etablere sykkelruter i et nettverk med god sammenheng der det er størst potensial for at sykkelen kan erstatte bilturer. I tillegg prioriteres sykkelruter inn mot alle bydelssentre, i tråd med samfunnsdelens mål om å styrke bydelssentrene.

Trinnvis utbygging

Trinnvis utbygging trekkes frem som et virkemiddel for å gi bedre forhold for sykkeltrafikk i flere omganger. Det kan i noen tilfeller lette gjennomføringen. Det er et stort sprang fra nivået vi har i dag – både i form av infrastruktur og antall syklister – og den ambisjonen strategien har.

Trafikksikkerhet ligger som et premiss for strategien. Økt sykkelandel må ikke føre til økning i alvorlige ulykker.

Fremdrift

  • Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 ble levert fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for byutvikling juni 2019
  • Det påregnes at strategien behandles av byrådet over sommeren og legges ut på høring høsten 2019