Gå tilbake til:
Du er her:

Siste frist for innspill til gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen er 25. oktober

Gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 er lagt ut på høring, med innspillsfrist 25. oktober.

Byrådet har vedtatt å legge strategiforslagene ut på høring.

Veksten i persontransport skal tas med gange, sykkel og kollektiv. I Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 vektlegges en styrking av bydelssentrene, og ’Gåbyen’ er hovedmålet for den aktive byen.

Å få flere til å gå bidrar til å skape en mer menneskelig, inkluderende og likestilt by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Dersom vi i tillegg klarer å overføre deler av personbiltrafikken til sykkel, kan vi oppnå god mobilitet som gir mindre arealforbruk, bedre folkehelse og redusert klimaavtrykk.

Bedre tilrettelegging for gående

Gåstrategi for Bergen 2019-2030 er kommunens første gåstrategi. Visjonen er at Bergen skal være en tilgjengelig og bærekraftig by som kan leves og utforskes til fots. Hovedmålet er at Bergen i 2030 skal ha oppnådd en gangandel på 30 prosent, og at det skal være trygt og attraktivt å ferdes til fots. Strategien peker på flere viktige innsatsområder for å oppnå målsettingen.

Attraktiv og sikker sykkelby

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 er en rullering av nåværende strategi. Visjonen er at Bergen skal være en attraktiv og sikker by å sykle i, og hovedmålet er at flere skal sykle mer. Trafikksikkerhet ligger som et premiss for strategien. Strategien skal sikre bedre tilrettelegging for syklende, og peker på viktige innsatsområder.

Partene i Miljøløftet samarbeider om strategiforslagene.

- I høringsprosessen skal vi kvalitetssikre de ulike delene av strategiene. Alle innspill og merknader tas imot med takk, oppfordrer prosjektledene Ida Hermansen og Hilde Erstad i Plan- og bygningstaten.

Her finner du dokumentene

I forbindelse med høringen inviterte Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte 12. september der vi presenterer strategiene.

Høringsfrist for strategiforslagene er 25. oktober. Kunngjøringene med strategiforslag og tilhørende dokumenter ligger på Bergen kommunes kunngjøringssider.

Der finner du også lenke til hvor du kan sende eventuelle innspill.