Gå tilbake til:
Du er her:

Veiledere

Saksbehandlingsfrister for byggesøknader

Normal saksbehandlingsfrist for byggesøknader er 12 uker, men det finnes unntak. Les mer og se hvilke kriterier som gjelder.

Saksinnsyn

I saksinnsyn finner du dokumenter knyttet til plan- og byggesaker for Bergen kommune.

Kundeveiledertjenesten

Plan- og bygningsetatens kundesenter har en gratis veiledningstjeneste for å gi råd i byggesaker. Vi hjelper deg å forstå hvilke bestemmelser, lover og regler som gjelder for din eiendom.

Forhåndskonferanse

Formålet med en forhåndskonferanse er å avklare tiltakets forutsetninger og rammer for videre saksbehandling.

Mottakskontroll byggesaker

Søknad om rammetillatelse og tillatelse til tiltak blir etter at det er ført inn i vårt saksbehandlingssystem, gjennomgått av etatens dokumentsenter for å se til at søknaden med tilfredstillende materiell, tilfredstiller de krav kommunen fastsetter for å behandle saken.

Veileder private planforslag

Her finner du blant annet oversikt over planprosessen, veiledning til oppstartsfasen og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Bygging av støyfølsom bebyggelse i flystøysonen

Her finner du retningslinjer for bygging av støyfølsom bebyggelse innenfor gul flystøysone. Merk at det alltid er gjeldende kommuneplan som legges til grunn for behandling av nye reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven.

Bakkeplanering på landbrukseiendommer i drift

Her finner du informasjon og veiledning om fremgangsmåten for å søke om bakkeplanering på en landbrukseiendom i drift i Bergen kommune.

Plankrav - Tolkning av Kommuneplanen pkt. 1

En utdyping av kommuneplanens bestemmelser med forslag til tolkninger som legges til grunn for byggesaksbehandlingen.

Solceller og solfangere i Bergen kommune

I Bergen kommune fritar vi for søknadsplikt for solceller eller solfanger som er godt integrert i fasaden, men med noen få unntak.

Beregning av gesimshøyde

Hvordan beregnes gesimshøyde for bygninger med flate tak og takterrasser, saltak eller pulttak med altan utskåret i takfalten? Her finner du departementets tolkning av regelverket.

Bygge langs veg

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Dersom eiendommen din ligger langs riks- eller fylkesveg, må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.