Gå tilbake til:
Du er her:

Jobber for klart språk i Bergen kommune

Seksjon informasjon har et mål om å øke bevisstheten om klart språk blant alle medarbeiderne i Bergen kommune.

Klart språk betyr at kommunen bruker korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekstene som vi forfatter. Ifølge Språkrådet er en tekst i klart språk hvis mottakerne

 • finner det de trenger
 • forstår det de finner
 • kan bruke det de finner til å gjøre det de skal

Klart språk

 • fremmer demokratiet
 • skaper tillit
 • sparer tid og penger

Klart språk i kommunene
KS (Kommunenes interesseorganisasjon) har opprettet et program for klart språk som skal vare fram til 2020. Bakgrunnen er at en av tre innbyggere oppgir at de ikke forstår innholdet i offentlig informasjon. I denne sammenheng er det naturlig også for Bergen kommune å systematisk gå igjennom tekster som er mye brukt ut mot innbyggerne.

Veildere, inspirasjon og kontakt

Byrådet ønsker at kommunens tjenester er lett tilgjengelige for bergenserne og at innbyggerne har tillit til politikere og forvaltning.

Et tydelig språk sikrer at innbyggerne får bruke rettighetene sine og delta i demokratiet. Det er også ressursbesparende ved at innbyggerne forstår informasjonen første gangen de mottar den, og slipper å gå oppklarende runder med kommunen. Videre er det god integreringspolitikk, ved at tekster i klart språk er enklere å forstå for innbyggere som ikke har norsk som morsmål.

Strategi for arbeidet

Språk og kommunikasjon hører nært sammen. I gjeldende Kommunikasjonsstrategi for Bergen kommune 2015-2019 er klarspråk ett av målene: "Vi skal bruke et forståelig og klart språk".

Det blir jobbet med klart språk på mange områder i Bergen kommune:

 • Flere etater har gjennomført egne prosjekter om klarspråk.
 • Språkveiledere på intranett for ansatte er utarbeidet.
 • Seksjon informasjon tilbyr skrivegrupper i fagavdelingene.
 • Det er utarbeidet veileder til brev og nettsider, og informasjonsavdelingen gir råd om språk.
 • Kompetanseheving i klart språk hos kommunens ansatte.

Seksjon informasjon følger opp kommunens kommunikasjonsstrategi og arbeidet med klart språk. I det daglige arbeidet gir seksjonen hver dag råd til ansatte om hvordan tekster og budskap skal utformes. På intranett er det utviklet veiledere i språkbruk for de ansatte. Flere nye verktøy kommer. I forlengelsen av arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi, vil det også komme en språkprofil for Bergen kommune.

Informasjonsmedarbeidere gir råd i ulike prosjekter, blant annet saksutrederkurs, nytt saks- og arkivsystem, skrivegrupper for bedre språk i kommunens ulike kommunikasjonskanaler, samt tjenestebeskrivelser på kommunens nettsider. Viktigheten av klart språk er også en del av mediekursene som blir gitt kommunens ledere.

Pågående prosjekter

Flere avdelinger har hatt egne kurs om forbedring av språket. Noen etater har gjennomført dette som egne prosjekt.

I forbindelse med overgang til nytt saks- og arkivsystem, blir brev og maler gjennomgått med tanke på å gjøre språket bedre og klarere. Klart språk er også en del av arbeidet med å gjøre digitale tjenester til et førstevalg for innbyggerne, og i omleggingen av kommunens nettsider til responisv design.

Når kommunen innfører nye tjenester rettet mot innbyggerne, skal arbeidet med klart språk være en del av sjekkpunktene.

De siste tre årene har klart språk inngått som en del av opplæringen for dem som skriver politiske saksutredninger for Bergen kommune. Erfaringene derfra er at godt, og klart språk kan fremdyrkes gjennom å gjøre kommunens ansatte mer bevisste på språkbruk.

Veiledere

Seksjon informasjon har utarbeidet veildere til klart språk for alle ansatte. De er lagt ut på kommunens intranett i Ansatthjelpen (intern lenke).