Gå tilbake til:
Du er her:

Referat fra FAU-møte, februar 2019

Her finner du referat fra FAU-møte, februar 2019

Referat FAU, Christi Krybbe Skoler, onsdag 6/2 2019 kl 1900

Tilstede: Line Sørskog (Leder, 5.), Martin Aas (avdelingsleder), Vidar Staalesen (7.), Espen Sandven (3.), Einar Bjørnsen (1.), Marianne Stub (3.), Frøydis Tengs Lien (2.), Gyri Vorren (7.)

Meldt fravær: Gudmund Waaler (4.), Jannike Schumann-Olsen (1.), Jessica Leigh Schultz (6.), Bryce Pawlowski (4.), Odd Bjarne Berdal (5.), Eirik Glambek Bøe (6.)

Sak 1: Referat

Referat fra forrige møte er sendt ut på e-post, og lest av alle tilstedeværende.  Ingen kommentarer til referatet.

Sak 2: Orientering fra skolens ledelse

Martin orienterte fra skolen: 

Hjertesone-dokumentet er sendt ut til personalet og FAU.  Personalet har gjennomgått dette, og noen punkter er blitt spesielt vektlagt.  Det ble presisert at trafikkutdanning og gjennomføring av utflukter fra skolen også omfattes av Hjertesone.  Det er lagt opp til hente/leverings-soner på Skansen og ved Fløybanen.  I tidsrommet før og etter skoletid skal parkeringsvakter i området være fleksible.
Det ble stilt spørsmål om det er behov for skolepatrulje i Øvregaten (dette hadde skolen før).  Det er usikkert om det er behov for det i dag, siden få elever kommer til skolen over overgangsfelt i Øvregaten.  Martin tok på seg å telle elever som krysser Øvregaten for å verifisere dette.

Barnevakten har vært brukt av skolen til å holde foredrag om holdningsskapende regler, skjermbruk og lignende.  Dette har vært et tilbud i 5. klasse med separate foredrag for elever og foreldre.  Skolen spør FAU om vi vil være med å finansiere dette i år.  FAU vil ha en pris før vi kan ta stilling til dette. Det ble diskutert om det burde vært et tilsvarende tilbud til yngre elever og deres foresatte, spesielt siden det har vært noen hendelser i forbindelse med bruk av ”uheldige” sosiale apper.  Det ble foreslått at dette behovet kan dekkes med en temakveld organisert av FAU/skolen.
På spørsmål om det informerte Martin om at mobilbruk ikke er tillatt i skoletiden.
Det ble også foreslått at politiet kan kontaktes for å komme på skolen og informere om lover og regler (spesielt vedrørende sosiale medier) og potensielle konsekvenser ved å bryte disse.  Martin mente at dette dekkes av foredragene til Barnevakten.
FAU ble enig om å organisere en temakveld for de yngre elevenes foresatte.

Det har vært avholdt møte i Samarbeidsutvalget der FAU og skolen fikk sagt sitt syn i forhold til kjøp av Øvregaten 5.  Kommunen fremstod som tilbakeholden til kjøp av eiendommen og viste til at elevtallet er nedjustert og det derfor ikke er behov for ekstra areal.
Fra møtet ble det også fortalt at Christi Krybbe har fått svært gode resultater i trivselsundersøkelsen.

I forhold til sak fra forrige møte er det denne uken ny elevkafé.  Skolen følger opp dette, og FAU engasjerer seg derfor ikke videre.

I forbindelse med byggesaken har saken om kjøp av Øvregaten 5 vært i media (både BA og BT).  Saken har også vært behandlet i komité for barnehage, skole og idrett og vært tatt opp i Bystyret.  Det er kommet et bud på eiendommen med frist førstkommende mandag, så saken er sannsynligvis avklart snart.  Som alternativ til å by på hele eiendommen ser kommunen også på muligheten for å bare kjøpe hagearealet av Øvregaten 5.

Sak 3: Kurs

Førstkommende mandag er det lysstøpingskurs på skolen.  Interessen har vært bra, og hvis vi ønsker det kan det arrangeres en kurskveld til, og kurs på SFO.  I så fall må noen organisere dette.  Skolen kjøper inn voks til kurset, mens FAU betaler læreren.  Vi ble enig om at 2500.- (for en kveld og arbeid før og etter kurset).

Vi har fått tilbud om keramikkurs.  Dette har vi hatt tidligere og det har da kostet 475.- per elev for to kurskvelder.  Tilbudet nå er for 10 elever og bare én kurskveld til 480.- per elev.  Vi kan også få kurs i SFO-tiden.  FAU mener at tilbudet er for dyrt og tilbys også til for få elever. 
Vi ser etter mulige alternativer.  Skolen har rom og leireovn, så vi trenger bare en lærer.

Sak 4: Økonomi

Regnskap for 2018 viser et lite underskudd.

En av hjelperne til juleverkstedet fikk en parkeringsbot i forbindelse med levering av materialer.  Alle tilstede er enig om at FAU dekker denne.

Sak 5: Oppfølgingssaker

a) 17. mai

Vi har fått tilbakemelding fra 17. mai-komitéen om at vi var først til å melde oss på årets flaggtog.  Derfor ønsker de å filme fra skolen og legge filmen ut på deres hjemmeside.

b) Skoletur

De ansvarlige for skoleturen har kommet med to forslag: Lysøen eller Lyngheisenteret.  Disse to alternativene vil koste mellom 30-40.000.-.  Sparebanken Vest er søkt om midler, men vi får ikke svar på søknad før vi må bestemme oss for mål for turen.  De tilstedeværende mener at dette er for dyrt hvis vi risikerer å betale dette selv.  Turen bør ikke koste mer enn 14.000.- (det dobbelte av pris i fjor).  Skulle vi få støtte fra Sparebanken Vest kan disse alternativene vurderes.

Møtet avsluttet 20.45

Referent Vidar Staalesen