Gå tilbake til:
Du er her:

Tilstandsrapport for Damsgård skole

Bergen kommune har i dag offentliggjort tilstandsrapport om inneklimaet på Damsgård skole. Rapporten er utarbeidet etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Byrådet skal nå gjennomgå rapportene og komme med forslag til tiltak innen utgangen av måneden.

Arbeidstilsynet kom 30. november 2011 med en rekke pålegg til Bergen kommune som gjelder det fysiske arbeidsmiljøet på kommunens skoler. Tilsynet har pålagt kommunen å utarbeide tilstandsrapporter med tilhørende tiltaksplaner for samtlige av kommunens 89 grunnskoler. Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, foreta en risikovurdering av dette og utarbeide tiltaksplaner i skolebygg.

Her kan du laste ned sluttrapporten med alle tilhørende vedlegg.

11 skolerapporter lagt ut
I dag har Bergen kommune lagt ut tilstandsrapporter for 11 skoler. Dette er skoler som mangler godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Damsgård skole er en av dem. De andre skolene er Minde, Garnes ungdomsskole, Nattland, Ulsmåg, Varden, Alvøen, Holen (ungdomsskoledelen), Lyshovden, Søreide og Alrekstad.

Skolen har i dag fått tilsendt tilstandsrapporten om den bygningstekniske standarden ved vår skole. Arbeidsmiljøgruppen på skolen skal nå behandle innholdet i den og gi tilbakemelding til Byrådsavdeling for barnehage og skole innen 21. mars. Byrådet vil så snart som mulig legge frem en sak med forslag til valg av tiltak og finansiering av dette.

Gjennomgang på skolene
Rektor, tillitsvalgt og verneombud skal gå gjennom materialet sammen. FAU ved skolene er også invitert til å komme med innspill og synspunkter. Rapportene er foreløpige siden skolenes tilbakemelding skal være med i den oversendelsen som skal gå til Arbeidstilsynet. Fristen kommunen har fått for å gi Arbeidstilsynet en risikovurdering med tidfestet tiltaksplan er 1. april.

Rapportene inneholder estimerte kostnader for de tiltak som Bergen kommunale bygg anbefaler. Endelige tall vil avhenge av valg av løsninger og markedet. For noen skoler blir det nødvendig å bruke penger på strakstiltak for å holde driften gående i påvente av rehabilitering og eventuell rivning og nybygg.

De øvrige 67 skolene i kommunen skal også kartlegges på samme måte. En plan for når kartleggingen blir gjennomført skal også forelegges Arbeidstilsynet 1. april.