Ordensreglement for Smørås skole

Her finner dere ordensreglement for Smørås skole. Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til.

Alle elever og foresatte skal gjøre seg kjent med ordensreglementet ved skolen. De lokale reglene ble vedtatt i samarbeidsutvalget 7.november 2022.

Ordensreglementet gjelder i skoletiden i både fysiske og digitale rom. Så langt reglene passer, gjelder de også på skoleveien og under alle arrangement i skolens regi utenfor skoletiden. 

Både elever, ansatte og foresatte har ansvar for å skape et godt skolemiljø. Det betyr at man skal møte hverandre med toleranse og respekt, og at en tar avstand fra mobbing, diskrimenering , vold og skadeverk.