Gå tilbake til:
Du er her:

Varme relasjoner

Læring skjer i relasjoner. Det er derfor av stor betydning at voksne tar ansvar for at relasjonene er av høg kvalitet.

Voksne som er bevisst sitt ansvar som rollemodell, som har tro på barnet og som møter barnet med respekt og anerkjennelse.

Vårt hovedmål:
Barn som møter voksne som ser dem og som tar ansvar for at barnet får utviklingsmuligheter og styrker sin selvfølelse i møtet.

Vi skal skape et best mulig lærings- og utviklingsmiljø for det enkelte barn og barnegruppen, med vekt på gode relasjoner.

Vårt læringssyn:

 • Vi mener at barn er kompetente fra fødselen av og at de vet best selv hva de trenger å lære. Miljøet er derfor viktig for at barn skal kunne utvikle seg ut fra egne forutsetninger
 • Voksne skal legge tilrette for et læringsmiljø der en tar utgangspunkt i hvert enkelt barn, ser og lytter til barnet og på denne måten gir barnet mulighet til læring og utvikling ut fra egen forutsetning
 • Barn lærer hele tiden, dette betyr at rutinesituasjoner er like viktige læringssituasjoner som tilrettelagte aktiviteter.

Innhold og struktur:

 • Barns medvirkning.
  Gjennom voksne som evner å ta barneperspektivet, som respekterer barn og som ser på barn som likeverdige samspillsparter, sikrer vi at hvert enkelt barn blir sett og hørt og på denne måten har reel påvirkningsmulighet på sin egen hverdag. Gjennom dette sikrer vi også at barn får innsikt i det å være sammen og skulle samarbeide om felles planer og aktiviteter. Her vil toleranse, respekt og likeverd blomstre.
 • Lek.
  Dette er barnas viktigste middel for å kunne forstå verden. Dette er deres arena, det er kjent, trygt og et sted å bearbeide gode og mindre gode opplevelser. Det er derfor av stor betydning at vi gir barna tid og rom til at deres lek skal få blomstre. Voksne skal være aktiv til stede, som observatør, tilrettelegger, inspirere til tema eller som aktiv deltaker der barna ønsker å ha voksne med.
 • Friluftsaktiviteter.
  Alle team/primærgrupper har sin turdag. Da går turen til Nøtteskogen, Trylleskogen, Langeskogen eller til en av de flotte stedene ute på Storetveitmarken. Været har til nå ikke stoppet en eneste tur her i barnehagen. Vi har med både lavo og gapahuk om været tilsier dette. I Nøtteskogen har en gapahuk stående om vi trenger ly for vær og vind.
 • Språk ogkommunikasjon.
  Vi arbeider målrettet med språkforståelse og språkbevissthet da vi mener dette er av stor betydning for barnas hverdag her i barnehagen og når de skal videre i skolen. I alle relasjoner vil språket være sentralt for å kunne forstå hverandre.
 • Dagsrytmen.
  Hvert team/primærgruppe har en dagsrytme. Dagsrytmen gir barna forutsigbarhet gjennom dagen. Dette er noe som gir trygghet. Samtidig så gir også en god dagsrytme mulighet for å være fleksibel i stunder der dette er nødvendig.
 • Tradisjoner.
  I Storetveit barnehage har vi etablert ulike tradisjoner som følger oss gjennom året. Dette finner du mer om i årsplanen vår. 

Dette er vi stolte av:

 • Barna og foreldrene!
 • Verdiene og visjonen vår
 • Fokuset barnehagen har på å se hvert enkelt barn, barneperspektivet og barns medvirkning
 • Fokuset barnehagen har på omsorg, trygghet og gode relasjoner
 • Mye god humor og latter i hverdagen
 • Beliggenheten og fysiske rammer inne og ute
 • Fokuset barnehagen har på at alle barna skal få bruke alle temarommene våre
 • Satsningen på friluftsliv med faste turdager og lite rom for avlysninger av disse
 • Læring gjennom lek og aktiviteter
 • Måltidene, med fokus på det sosiale og næringsrik mat
 • Ansatte som ønsker å arbeide i Storetveit barnehage

                                                                          

Varme relasjoner bilde
 
null