Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Hospitalet Betanien er en ideell virksomhet som ønsker å være i tjeneste for mennesker. For sykehjemsdriften har vi driftsavtale med Bergen kommune.

Hospitalet Betanien er eid av Stiftelsen Betanien Bergen som ble opprettet av Metodistkirken i Norge.

Beliggenhet
Hospitalet Betanien ligger i landlige omgivelser i Fyllingsdalen. Det er lett å komme seg hit med kollektiv transport. Linje 18 stopper like ved sykehjemmet, mens linje 4 stopper ved hovedveien og linje 15 stanser på andre siden av hovedveien. Gratis parkering for besøkende.

Bygning
Bygget sto ferdig i april 1989. Sykehjemmet har flest enerom, men har tre dobbeltrom i hver avdeling. Det er bad og toalett på hvert rom.
Sykehjemmet har:
- 59 somatiske langtidsplasser
- 26 plasser i skjermet avdeling for demente
- 25 plasser i rehabiliteringsavdeling, et byomfattende tilbud for pasienter i aldersgruppen 50-75 år
- Dagavdeling med 20 plasser
- Sansehage som er tilgjengelig for alle beboerne ved sykehjemmet
-Terapibasseng som står til disposisjon for beboere som er i stand til å nyttiggjøre seg det
- Andaktsrom/stille rom er tilgjengelig for beboere som ønsker å benytte det
- Hovedkjøkken som lager alle måltider, også dietter og spesialmat
- Kantine som er åpen for beboere og pårørende


Hospitalet Betanien er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sosiale tiltak for beboerne
Vi har tre aktivitører tilknyttet sykehjemspostene. Aktivitørene er ansvarlig for store deler av den daglige aktiviteten for beboerne. Lysbilder, høytlesning, baking og samtaler står høyt på agendaen. Tre dager i uken er arbeidsstuen åpen for alle avdelinger. Vi har en mannsgruppe som samles regelmessig, et spesielt tilbud til de få menn som bor på sykehjemmet. Vi har også misjonsforening som samles regelmessig,denne består stort sett av kvinner. Hukommelsesgrupper og trimgrupper blir ivaretatt av aktivitører, frivillige og ansatte. Månedlig arrangeres det kantinefest for beboerne. Da møtes de som vil, til underholdning, dans, middag og hyggelig samvær. Eksterne underholdere hentes ofte inn til dette arrangementet.Vi har bingo, turer og utflukter der beboerne får mulighet til å være med. Her arrangeres konserter, teater, og utstillinger. Hospitalet Betanien har en frivillighetstjeneste som gjør en stor innsats. De frivillige står for salg av sjokolade, ukeblader og diverse kioskvarer, annenhver uke. I tillegg arrangerer de søndagskafe annenhver søndag. Her kan beboerne og pårørende innta sin ettermiddagskaffe.Hospitalet Betanien har samarbeid med Første Metodistkirke. Prestene tilbyr samtale med beboerne. Det er ukentlige andakter på sykehjemmet.

Kompetanse og satsningsområder
Sykehjemmet har fagkompetente helsefagarbeidere,hjelpepleiere og sykepleiere i alle faste stillinger bortsett fra på helg, der noen ansatte er ufaglærte. Mange sykepleiere har videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Vi har også sykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie og palliativ omsorg. Flere av hjelpepleierne har videreutdanning i psykiatri og geriatri. Lege er ansatt på Hospitalet. Beboerne kan få tilbud fra fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom ved behov. Fra august 2009 har vi hatt ansatt musikkterapeut, og musikkterapi er et satsningsområde i det terapeutiske tilbudet. Prosjekt Sykehjem 2010 er et annet satsingsområde der vi vurderer driften med ønske å høyne kvaliteten på tjenesten. Sykehjemsavdelingene har jevnlig internundervisning,og har en kompetanseplan som på sikt ivaretar avdelingenes behov for kurs og videreutdanning.