Gå tilbake til:
Du er her:

Brukermedvirkning på Treffstedet

Brukermedvirkning er en del av Treffstedets visjon og overordnet målsetting.

Brukerråd og allmøter
Et Brukerråd bestående av 7 brukere og 2 representanter fra personalet har møter 4 ganger for året, der saker av både prinsipiell og praktisk art blir diskutert. Brukerrådet forbereder saker til Allmøtene som har høyeste beslutningsmyndighet. Disse avholdes etter brukerrådsmøtene, og er åpen for alle brukere og ansatte ved Treffstedet. Representantene til Brukerrådet velges for 2 år om gangen. 2 representanter fra Brukerrådet har innsyn i regnskap og budsjett i forhold til brukerkonto.

Jobber sammen
Vi legger vekt på brukermedvirkning i de daglige gjøremålene ved Treffstedet. Det legges opp til at en bruker og et personale jobber sammen om de ulike oppgavene.

Brukerstyrte arrangementer
På Treffstedet har vi en middagsgruppe som organiserer middagene. Vi har komiteer der brukere og personale planlegger og organiserer sammen ved ulike arrangementer på Treffstedet. Noen ganger i året har vi brukerstyrte dager. Vi har også hatt brukerstyrte aktivitetsgrupper, for eksempel gitargruppe og kostholdsgruppe.