Gå tilbake til:
Du er her:

Har kartlagt åpne russcener i Bergen

I Bergen sentrum er det ifølge en ny kartlegging to åpne russcener: Nygårdsparken og Vågsbunnen.

 • Handlingsplan mot åpne russcener
  Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, politiet og Helse Bergen for å gjøre parker og byrom attraktive og tilgjengelige for allmennheten.
 • Opprusting av Nygårdsparken
  Spesielt Nygårdsparken har vært belastet med konsentrasjoner av rusmisbrukere. Nå skal parken rustes opp og gjøres attraktiv og tilgjengelig for byens befolkning. Denne delen av parken stenger 25. august for opprusting.
 • Oppfølging i egen bolig
  - Redusert bruk av midlertidig botilbud ved å tilby bolig med individuelt tilpasset oppfølging til rusmisbrukere og bostedsløse.
  - 56 boenheter er etablert siste året i Lonemarka og Bjørnsons gate.
  - Botreningssenteret og booppfølgingstjenesten har oppfølgingstiltak for at rusavhengige skal mestre bosituasjonen.
  - Housing First er et prosjekt hvor en skal skaffe bostedsløse og vanskeligstilte egen bolig på det private marked.
 • MO-senter
  Etablering av Mottaks og oppfølgingssentre (MO-sentre) rundt i bydelene. Sentrene skal inneholde relevante kommunale helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenester og arbeids- og aktivitetstilbud. Fra 1. juli er det tre MO-sentre i Bergen. MO Strax-huset, MO-Wergeland og MO-Nesttun.
 • Trygge byrom
  Det iverksettes tiltak for å forebygge kriminalitet, ordensforstyrrelser og etablering av nye åpne russcener, spesielt i nærområdene rundt MO-sentrene. Her vil politiet ha en sentral rolle.
 • Økt satsing på LAR
  Det er i dag 7 LAR-sentre i drift. Dette rehabiliteringstilbudet vil fortsatt ha høy prioritet og er et viktig tiltak i arbeidet mot åpne russcener.
 • Etter rusbehandling
  "Veien videre" er et prosjekt med base på Botreningssenteret som skal hjelpe de som skrives ut fra rusbehandling til å takle utfordringer i hverdagen.

Utekontakten har gjennomført en kartlegging før stenging av Nygårdsparkens øvre del og vil også gjennomføre en repeterende kartlegging etter stenging av parken. Kartleggingen beskriver arenaene, miljøene og utfordringer man avdekker.

- Kartleggingen som nå er gjennomført bekrefter i stor grad bildet vi allerede har av situasjonen i Bergen sentrum. Når Nygårdsparken stenges, blir det viktig med en koordinert innsats fra politiet, spesialisthelsetjenesten og kommunen, og vi har allerede etablert et godt samarbeid. De to mottaks- og oppfølgingssentrene (MO-sentre, red.anm.) som etableres 1. juli blir viktige satsinger, sier settebyråd for sosial, bolig og områdesatsing, Hilde Onarheim.

Åpne russcener i Bergen
Resultatene fra den første delen av kartleggingen viser:

 • Nygårdsparken fyller samtlige kriterier for å være en åpen russcene med åpenlys narkotikarelatert kriminalitet og stor grad av ordensforstyrrelser. Særlig tre grupper oppholder seg her; etnisk norske rusavhengige kjøpere av narkotika, nord-afrikanere som selger narkotika og øst-europeere som selger hasj, alkohol og tobakk.
 • Vågsbunnen og området rundt oppfyller de fleste kriteriene for å være en åpen russcene. Her er det mest rusaktivitet på dagtid, og kjøpere og selgere er i hovedsak norske.
 • Det er synlig rusaktivitet på flere steder i Bergen sentrum, men i mindre grad enn på de åpne russcenene. Det er observert rusaktivitet i Strømgaten, ved Bergen Storsenter, i Jægergarasjen og på Assistentkirkegården. En del personer fra rusmiljøet observeres på Torgallmenningen og Togstasjonen, men få oppholder seg der i lengre tid. I kartleggingen er det ikke funnet noe som tyder på mye rusrelatert aktivitet på Nordnes.

Flere funn
Kartleggingen viser også at:

 • Allmennheten opplever en uro for hva som kommer til skje når Nygårdsparken stenges. Både brukere og hjelpeapparat mener at stengingen vil føre til en spredning av rusmiljøet. I rapporten påpekes det at stengning vil føre til økt risiko for overdoser.
 • Mange er bekymret for mangel på fast bolig for rusmisbrukere.
 • Flere påpeker et utbredt salg av LAR-medisin (legemiddelassistert rehabilitering) på åpne russcener.

Den neste kartleggingen påbegynnes vinteren 2014 for å fange opp mulige endringer som følge av den planlagte stengingen av parken. Denne delen av kartleggingen vil også inneholde en handlingsplan med tiltak for å forebygge nye russcener.