Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen Vest
Loddefjord

Om oss

Avlastningsboligene er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn og ungdom med spesielle behov boende hjemme.

 Vadmyra avlastning gir avlastning til hjemmeboende barn, unge og voksne med ulikt funksjons-nivå. Pr i dag 24 personer i alderen 10 til 61 år. Boligen er en del av Bergen kommunes avlastningstilbud, organisert i Enhet for avlastningstjenester, med 6 plasser og totalt 2100 avlastningsdøgn pr år. Vi holder til i Bergen Vest - Loddefjord - i nærheten av Vestkanten. 

Det tilbys avlastning på døgnbasis. Barnet/ungdommen opprettholder sitt tilbud i barnehage /skole/dagsenter/arbeid når de er på avlastning. 

Personalgruppen utgjør 10,67 årsverk, i alt 18 personer i turnus bestående av vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med ulik erfaring/kompetanse.

Hovedmålsettingen er å gi familiene med særlig tyngende omsorgsoppgaver avlastning. Det jobbes derfor kontinuerlig med å gi brukerne et kvalitativt godt og meningsfullt opphold, med individuelle målsettinger og funksjonsbeskrivelser, slik at hele familien opplever trygghet og forutsigbarhet.  Individuelle hensyn og tilrettelegging gjøres så langt som mulig innenfor gitte rammer.  Brukertilfredshet og innflytelse på utforming av tilbudet er nøkkelen til at familien opplever tilbudet som en avlastning og ikke en belastning. 

Arbeidsmetoden er målrettet miljøarbeid, kompetanseutvikling, skape stimulerende fagmiljø og ett godt arbeidsmiljø. 

Personalet har god kompetanse for å dekke barn og unges særskilte bistandsbehov. Vi har god erfaring med ulike grader av epilepsi, ADL – selvstendighetstrening, forebygging og alternativer til bruk av tvang og fritidsaktiviteter ute og inne.  Hvert barn/ungdom har sin egen brukerperm med den informasjon som er nødvendig for å gi ett godt og trygt avlastningstilbud. Tett samarbeid med familie og dagtilbud samt deltagelse i ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper er viktig. 

Nye familier blir invitert på besøk for å utveksle informasjon og avklare forventninger til avlastningstilbudet. En skriftlig startpakke med nødvendige skjema og informasjon blir sendt i forkant.  Hver familie har ulike behov for å bli kjent og trygg før oppstart.  Vi legger til rette så langt vi kan innenfor de rammene vi har. Før hvert avlastningsopphold, tar vi kontakt pr telefon/SMS for å høre om det er noe nytt siden sist, slik at vi til enhver tid er oppdatert på nyheter/endringer.  Vi følger opp med å skrive i kontaktbøker for dem som bruker det. Vi har også kontakt etter hvert opphold for dem som ønsker det. En gang i året inviterer vi hver familie til en individuell samtale for å avklare hvordan de opplever tilbudet – og bli enige om hva som er bra og hva vi kan forbedre. 

Det lages en avlastningsplan som går 12 måneder frem i tid i periodene: 01.12  – 30.11 som følger vedtaksperioden. I september/oktober bes den enkelte familie om å komme med ønsker for avlastningstidspunkt slik at vi sammen kan lage en avlastningsplan.