Gå tilbake til:
Du er her:
Re-sertifisert etter nye ISO-standarder

Fokus på kvalitet og miljø

Vann- og avløpsetaten er et av landets ledende fagmiljø innenfor vårt område. Nå er vi igjen sertifisert etter de nye ISO-standarder for styring av miljø og kvalitet.

Ledelsessystem for kvalitet (ISO 9001: 2015)

Målet med å innføre denne standarden for ledelsessystem er å gi etaten et solid grunnlag for initiativer til bærekraftig utvikling. Det handler i stor grad om å gjøre kundene fornøyde.

Fordelene med denne sertifiseringen er blant annet å :

 • Oppnå økt kundetilfredshet
 • Bli i stand til å jobbe smartere, spar tid, penger og ressurser
 • Reduser feil tjenesteleveranse
 • Motiver og engasjer medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser
 • Prinsipper for kvalitetsledelse er kundefokus, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegangen, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse.

Ledelsessystem for miljø (ISO 14001:2015)

Målet med denne standarden er å gi etaten en ramme for å beskytte miljøet. Forventningene er blant annet å redusere vår belastning på miljøet og legge til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Alle virksomheter påvirker miljøet gjennom aktivitetene sine. En ISO 14001-sertifisering tar for seg hvordan du kan redusere denne belastningen og omfatter engasjement i beskyttelse av miljøet.

Vann- og avløpsetaten er kvalitets- og miljøsertifisert etter kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Som Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift er våre hovedmål at:

 • Vi skal dekke etterspørselen etter vann med god drikkevannskvalitet.
 • Vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.
 • Vi skal, på vegne av kommunen, eie, forvalte og utvikle VA-anleggene på en effektiv og bærekraftig måte.
 • Publikum skal være fornøyd med standarden på den tjeneste vi leverer og den behandling de får når de møter oss som organisasjon.

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og vannmiljø er styrende dokumenter for prioritering av tiltak og videreutvikling av Vann- og avløpsetaten. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp.

For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på tjenestene våre vil vi:

 • Sikre de hygieniske barrierene i vannforsyningssystemet.
 • Videreutvikle overføringssystemene mellom vannbehandlingsanleggene.
 • Redusere vannforbruket gjennom aktiv lekkasjereduksjon.
 • Sikre transportsystemets funksjon ved planmessig fornying og oppgradering.
 • Oppgradere avløpsrenseanlegg til å møte nye rensekrav.
 • Utnytte ressursene i avløpsslammet ved produksjon av biogass og ved å bruke så mye som mulig av bioresten til gjødsel eller jordforbedring.
 • Ha fokus på korrekt og effektiv saksbehandling.
 • God kundehåndtering og informasjon til omverden

Noen vesentlige miljøaspekter som vil bli fulgt opp og kontrollert av oss:

 • Energiforbruket i vannbehandlingsanleggene og utslipp fra prosessen.
 • Miljøpåvirkning av avløpslekkasjer og overløp, samt skader på ytre miljø forårsaket av overvann.
 • Påslipp til avløpsnettet av miljøgifter og oljeholdig avløpsvann.
 • Utslipp av avløpsvann fra renseanlegg, samt energi- og kjemikalieforbruk i renseprosesser.
 • Miljøpåvirkning ved bygging av nye anlegg.
 • Energiforbruk, avfallshåndtering og transport i tilknytning til kontorbygg.