Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er en erklæring og når krever vi en?

En erklæring er dokumentasjon på at en part får en rettighet fra noen andre.

Eksempel på erklæring:

Her finner du et eksempel på erklæring som kan brukes. Du kan også lage egne erklæringer, men pass på at:

- Det tydelig går frem hvem som gir en rett og hvem som får retten.

- Det fremgår hvor mange boenheter som får rett til å knytte seg til.

- Erklæringen er påført personnummer eller organisasjonsnummer på de involverte.

- Det er tatt med at erklæringen ikke kan avlyses uten samtykke fra Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten.

Tinglysing

Erklæringen skal være tinglyst før du søker om forhåndsuttalelse hos VA-etaten. Det er Statens kartverk som er tinglysningsmyndighet. Send erklæringene til tinglysing i god tid, da Statens kartverk også har en viss saksbehandlingstid. Se mer informasjon om tinglysning her www.statkart.no.

Rettighet til å knytte seg til private ledninger eller til å legge ledninger over andres eiendom. Denne rettigheten følger eiendommen og ikke personen.

Vi krever erklæringer ved

  • Tilknytning til privat ledningsnett (også ved midlertidig tilknytning).
  • Etablering av VA-ledninger over annen eiendom.

Dersom søknaden krever erklæring skal den ligge som vedlegg til søknaden. Dette gjelder også dersom man skal bruke en eldre erklæring som allerede er tinglyst, siden Vann- og avløpsetaten ikke har tilgang til Statens kartverk sitt arkiv.

Tilknytning til privat ledningsnett:

Ved tilknytning til privat ledningsnett skal alle eiere av eksisterende private ledninger signere erklæringen for at nye eiendommer kan knytte seg til. Dersom det er flere private ledningsanlegg med ulike eiere som fører frem til offentlige ledninger, må du skaffe erklæring for alle de anlegg som blir berørt.

Vi krever også erklæringer dersom et midlertidig anlegg skal ha tilknytning til offentlig nett via eksisterende private ledninger.

Den som skal ha utført arbeidet har ansvar for at erklæringen er gitt av alle eiere. Vann- og avløpsetaten har ingen register over eiere av de private ledningsanleggene. Vi må ha tillit til at søker leverer korrekte opplysninger til oss.

Solidarisk drift- og vedlikeholdsplikt: Erklæringen skal inneholde informasjon om solidarisk drift og vedlikehold for det private ledningsnettet.

Dersom en eiendom blir delt i flere parseller og hovedbruket har hatt en rett til tilknytning til privat ledningsnett, så følger ikke denne retten automatisk med de nye parsellene.

Etablering av VA-ledninger over annen eiendom:

Dersom du må legge dine VA-ledninger over andres eiendommer må du skaffe erklæring fra eiere av disse eiendommene. Dette gjelder også når ledningene blir etablert i borehull.

Spesielle tilfeller ved kryssing av annen eiendom:

Bergen kommune er eier av eiendommen: Dersom det er behov for å legge VA-ledninger over en eiendom som er i kommunalt eie (ikke veggrunn) er det Etat for Eiendom som skal skrive under erklæringen. Dette gjelder for eksempel skoleeiendommer o.l.

Ledning i offentlig veg: Du behøver ikke erklæring for å ha ledning liggende i offentlig veg, men du må skaffe gravetillatelse fra rette vegmyndighet.

Ledning i offentlig veg på privat grunn: Her må du skaffe både erklæring fra de som eier grunnen og gravetillatelse fra vegmyndighet.

Erklæring for å krysse annen eiendom man selv er eier av: Dersom de to eiendommene ikke kan deles trenger du ikke lage erklæring for å legge ledninger, men du må sende inn kopi av skjøte eller liknende som beviser dette.

Dersom du har frittstående eiendommer med samme eier må du skaffe erklæring for å legge ledning over den eiendommen som ikke skal knyttes til. Dette er for å sikre retten til å ha ledningene liggende der ved et eventuelt fremtidig salg.

Omlegging av eksisterende VA-ledninger på annen privat eiendom: Selv om det finnes en tidligere erklæring for å legge ledningen over eiendommen, må det du lage en ny erklæring når ledningen får en ny trase.