Gå tilbake til:
Du er her:
Vann- verdens viktigste ressurs

Visste du at...

Over 70% av jorden er dekket av vann. Kun 2,5% er ferskvann.

 • Verdens vannforbruk antas å øke med ca. 50 prosent de neste tiårene grunnet befolkningsvekst og økende levestandard. Rent vann blir dermed en stadig knappere ressurs.
 • FN har beregnet at omtrent 1 milliard mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann og at 2,5 milliarder mennesker ikke har tilfredsstillende sanitærforhold.
 • Kvinner i Afrika går i gjennomsnitt 6 kilometer om dagen for å hente drikkevann.
 • FN har beregnet at et menneske trenger 20-50 liter vann om dagen for å dekke grunnleggende behov for drikke, personlig hygiene og renhold.
 • l Norge forbruker hver person i gjennomsnitt 200 liter vann om dagen.
 • Utbyggingen av vann- og avløpsnett i Norge kom så smått i gang rundt 1855, men skjøt virkelig fart etter annen verdenskrig. Det ville ha kostet ca. 1 ooo milliarder kroner å bygge dette nettet på nytt i dag.
 • Lengden på det norske hovedledningsnettet (vann, avløp, overvann) tilsvarer 2,5 ganger rundt ekvator.
 • Befolkningsvekst, klimaendringer med økt nedbørsmengde og etterslep på vedlikehold gjør at vann bransjen må investere nærmere soo milliarder kroner i Norge frem mot 2030.
 • De største økonomiske kostnadene som følge av klimaendringene er knyttet til at dagens vann-, avløps- og ledningsnett ikke er dimensjonert for økt nedbørsmengde.
 • l gjennomsnittet betaler en husholdning 3100 kroner i vann gebyr og 3400 kroner for avløp i året. Det tilsvarer ca. 2 øre for en liter vann og 3 kroner for en dusj.
 • Den norske vannbransjen omsetter for over 15 milliarder kroner i året og sysselsetter ca. 10 ooo mennesker.