Gå tilbake til:
Du er her:

Badevannet i Bergen har aldri vært renere

Alle prøver har så langt vært i beste kategori og temperaturen har vært langt over snittet i mai. Likevel svarer knapt 60% at de er fornøyd med vannkvaliteten badeplassene i kommunen.

Etter en varm og tørr mai, er badevann et tema som har engasjert mange bergensere. Men til tross for historisk gode resultater, uten noen dårlige prøver, og i tillegg høye temperaturer, er bergenserne fortsatt ikke helt fornøyde med badevannet.

Variert oppfatning om vannkvaliteten i kommunens friluftsområder

På spørsmål om hvor tilfredse de er med vannkvaliteten i Bergen kommune sine friluftsområder, oppgir respondente størst tilfredshet med vannkvaliteten i kommunens ferskvann, elver og bekker. Lavest tilfredshet har respondentene med vannkvaliteten i kommunens sentrale havneområder, som fortsatt vurderes som et forbedringsområde.

Klimatilpasning og overvannshåndtering

Klimaprognoser tilsier økt risiko for ekstremnedbør og flomsituasjoner. Nærmere 80 % av bergenserne har tiltro til at vi klarer å løse problemer som vil oppstå som følge av dette. 59% ser også at de selv kan gjøre tiltak for å begrense skader i eget nærområde.

Tilfreds med standarden på de tjenestene som vann-og avløpsetaten leverer

En andel på 93% av innbyggerne oppgir at de er svært fornøyd eller ganske fornøyd med standarden på de tjenestene som leveres av vann-og avløpsetaten. Vi takker for tilliten og fortsetter vårt daglige arbeid med å stadig gjøre fjordene renere.

Brukerundersøkelsen 2018

Gjennom vår årlige brukerundersøkelse ønsker vi å kartlegge Vann-og avløpsetatens omdømme i befolkningen, og å identifisere eventuelle utviklingspotensialer. Undersøkelsen er gjennomført siden 2005.

Brukerundersøkelesen ble gjennomført av Epinion AS på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune.