Gå tilbake til:
Du er her:
Verdens vanndag 2019

Ingen skal bli etterlatt

Tema for verdens vanndag 2019 er i kjernen av FNs bærekraftsmål 6: alle må ha tilgang til rent vann.

2,1 milliarder mennesker mangler tilgang til rent drikkevann hjemme

Dette har konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlig for å hente vann til familien. For å sikre bærekraftig utvikling er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.

Minoriteter og utsatte grupper kommer sist i vannkøen

Noen steder har marginaliserte grupper større utfordringer med å få tak i rent vann – kvinner, barn, flyktninger, urbefolkning og mennesker med nedsatte funksjonevner kan ha mer begrenset tilgang til vann enn andre mennesker. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller legning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.

Vann er en menneskerettighet, og derfor er tema for 2019 at alle, også utsatte grupper, skal ha tilgang til rent vann.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.