Gå tilbake til:
Du er her:
Forslag til kommunedelplan for overvann på offentlig høring

I den moderne byen får regnvannet tid og rom

De siste årene er det skapt en erkjennelse av at robust og miljøvennlig håndtering av regnvannet betinger et nært, tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere og VA-ingeniører. Forslag til kommunedelplan for overvann er nå ute på offentlig høring.

Hensikten med planen er å ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom.

Overvann kan også inneholde forurensning. Flere myndigheter forvalter regelverk og er ansvarlig for rammebetingelser som gjelder for kommunens håndtering av overvann. Videre vil ulike etater i kommunen være involvert i overvann avhengig av overvannets betydning i de ulike sakene.

For å legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur er det behov for en overordnet Kommunedelplan for overvann som samordner og ivaretar kommunens interesser og ansvar innenfor temaet.

Planen vil beskrive overvannsplanlegging på ulike plannivå (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering, byggeplan).

Merknadsfrist: 18.05.2019

Merknader kan sendes til Va.kundeservice@bergen.kommune.no eller som brev til oss: Postboks 7700, 5020 BERGEN