Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterer til å bygge morgendagens ressursgjenvinningsanlegg!

90 leverandører og over 110 deltakere deltok på Bergen kommunes dialogkonferanse den 26. august.

Deltakerne var store og små aktører som har det til felles at de er interessenter som ønsker å delta i en innovasjonsprosess knyttet til morgensdagens avløpsrenseanlegg.

- Vi skal oppgradere 3-5 mellomstore avløpsrenseanlegg som tilfredsstiller sekundærrensekravene, og ønsker å utvikle modulbaserte anlegg for 5 000 – 15 000 pe som er fleksible og billigere enn dagens renseanlegg. Dette er anlegg som kan industrialiseres og standardiseres for bruk flere steder – både nasjonalt og internasjonalt, sier leder for prosjektavdelingen i VA-etaten, Per Lasse Reinertsen.

Verdens beste og mest moderne ressursfabrikk

Visjonen er at Bergen kommune sammen med leverandørene og spisskompetanse på området skal utvikle verdens beste og mest moderne ressursfabrikk. Anleggene skal rense avløpsvann for mellomstore anlegg på en kostnadseffektiv måte og samtidig kunne håndtere variasjoner i avløpsmengde og innhold.

Ønsker dialog og samarbeid

Hvilke krav kan og bør kommunen sette i anskaffelsen for å oppnå nye og innovative løsninger? Vi ønsker samarbeid med representanter fra leverandørindustrien, forskningsmiljøer og kunnskapsklynger. Forprosjektet vil ha som et av sine hovedmål å detaljere anskaffelsesprosessen.

- Formålet er å utforme et mulighetsvindu som ivaretar funksjonskravene samtidig som det åpner for standardiserte og kostnadseffektive løsninger. I etterkant av dialogkonferansen vil det i påfølgende uker gjennomføres en til en møter med interesserte og aktuelle aktører.

Mer om prosessen videre kommer...

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte: perlasse.reinertsen@bergen.kommune.no