Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeidet med å overta hydranter til kommunal drift og vedlikehold er startet

I byen er det totalt 6000 hydranter av disse er det rundt 600 som ikke er overtatt til kommunal drift og vedlikehold. Hovedårsaken er at det formelle ikke har vært på plass. Derfor er det nå bestemt at alle hydranter som i dag er registrert som ”private” vil bli sjekket og en ønsker å få dem overtatt til kommunal drift.

Gjennomføring
Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten setter nå i gang arbeidet med formell overtakelse av de hydranter som fortsatt står i «privat eie», altså ikke er formelt overtatt. Vi starter med en kartlegging av tilstand på hydrant og vannledning frem til hydranten.

Alle «eiere» av hydrant med tilhørende ledning vil bli informert skriftlig. Vi tilskriver alle som har en hydrant som ikke er kommet til kommunal drift. Det må inngås egen avtale om grunnen og området rundt hydranten.

Dersom hydrant eller ledning frem til denne ikke er i forskriftsmessig stand, vil vi vurdere i samråd med Bergen Brannvesen om hydranten kan utgå. I motsatt fall må ledning og hydrant oppjusteres, dette arbeidet kan ta noe tid.

Vi tar for oss område for område og starter opp i Bergen Vest.

Hydrantene er satt opp for at brannvesenet skal ha tilgang til slukkevann ved brann.
Vi registrerer at mange hydranter blir benyttet til annet enn dette, noe som kan medføre at hydrantene blir ødelagt. I 2010 brukte Bergen kommune store summer på å reparere ødelagte hydranter. De fleste skader skyldtes frostsprengning som følge av at hydrantene ikke var stengt på riktig måte etter bruk.

Sikkerhet
Det er kun kvalifisert og opplært personale som kan benytte hydranter, (Bergen Brannvesen og driftspersonell fra VA-etaten/Bergen vann KF). Det er flere årsaker til dette:

  • Ved feil bruk kan hydranten svikte når brannvesenet har brukt for slukkevann
  • Uautorisert personell kan gjøre feil slik at vi kan få tilbakeslag av forurenset vann inn
    i vannforsyningsnettet, og smitte kan spres over store områder.
  • Dersom hydranten ikke stenges på rett måte kan hydranten bli sprengt av frost.

Vi håper på et positivt samarbeid i denne saken.

.