Gå tilbake til:
Du er her:

Viktige miljøtiltak på Tertnes

Arbeidene med å sanere utslipp til Grønskjeret badeplass og Daleelva er startet opp. Del 1- separering av spillvann og overvann langs deler av Tertnesveien startet i uke 46.

Viktige miljøtiltak på Tertnes
 

Last ned

Last ned

Mål for prosjektet

I tråd med Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005 -2015 er det planlagt sanering av utslipp ved Grønskjeret badeplass, utslipp til Daleelva og separering av overvann/ spillvann langs deler av Tertnesveien. Dette for å bedre vannkvaliteten i Daleelva og redusere overløpsdrift til Grønskjeret badeplass.

Hva gjør vi?

Saneringen forutsetter at det etableres nye spillvannsledninger og to nye pumpestasjoner. Eksisterende vann- og avløpsledninger skal også fornyes.Tidvis er det store kapasitetsproblemer med eksisterende fellesledning på deler av Tertnesveien. Her vil det bli etablert ny overvannsledning for å gi bedre kapasitet på eksisterende ledning.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er delt inn i 3 delprosjekter.

  1. Separering av spillvann og overvann langs deler av Tertnesveien.
  2. Etablering av pumpestasjon ved Grønskjeret med tilhørende installasjoner.
  3. Etablering av ny spillvannsledning langs deler av Tertnesveien og ny pumpestasjon i forbindelse med sanering av utslipp til Daleelva.

Arbeidene med sanering av utslipp er planlagt å ha en anleggstid på 14 måneder. I anleggsperioden vil vannforsyning og avløpshåndtering bli ivaretatt med midlertidige løsninger.

Trafikkavvikling Tertnesveien og Tertnesflaten

Arbeidet er startet opp i Tertnesveien.

  • Det må påregnes trinnvis innsnevring av kjørebanen i anleggsperioden.
  • Fremkommelighet for utrykningskjøretøy, bossavhenting og beboere vil være opprettholdt.
  • Stenging av vei i korte perioder må påregnes.
  • Gangvei for gående vil være opprettholt i hele anleggsperioden og det vil være særskilt fokus på dette.

Ved omlegging av trafikken vil kjøremønstret bli skiltet og vi ber publikum være oppmerksomme på endringer underveis.

Kontaktinfo

Oddbjørn Andersen, prosjektleder.
Telefon: mobil 945 27 376, direkte 55 56 63 22

.