Gå tilbake til:
Du er her:

Gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er ikke farlig.

  • er et reaktivt løsemiddel som inngår i glassfiberarmert polyesterplast
  • fordamper som et vanlig løsemiddel inntil reaksjonen er ferdig
  • lav lukteterskel vil den karakteristiske lukten kunne kjennes også ved meget lave konsentrasjoner.

Styren skal ikke være farlig i små konsentrasjoner. Om man opplever symptomer som hodepine, kvalme, svimmelhet, hoste og pustevansker i de nærmeste dager bør man kontakte lege. Ved kontakt med lege er det viktig at man opplyser om eksponering av styréngass. Har man ingen symptomer, trenger man ikke oppsøke lege, og det er ikke behov for rutineundersøkelse.

Det foreligger ikke helserisiko ved småkonsentrasjoner og gassen vil forsvinne i løpet av kort tid ved god utlufting.

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har et stort og kontinuerlig program for å fornye ledningsnettet i Bergen.

For å spare omgivelsene for besværet med å måtte grave opp hele gaten og legge nye rør, har kommunen i stedet valgt en løsning der vi støper nye plastrør inn i de eksisterende avløpsrørene.

Styrendamp fra arbeidene

I forbindelse med disse arbeidene kan damp av styren, en av ingrediensene i plasten, kunne spre seg i området og i hus. Spredningen kan skje gjennom tørre vannlåser eller defekte og sprukne rør, og kan kjennes som en karakteristisk lukt, fortrinnsvis i kjeller, hvorfra lukten kan spre seg videre.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Påse at vannlåser er fulle.
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset.
  • Luft godt
  • Lukt som "sitter i tekstiler'', forsvinner i løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Lukt av styren i forbindelse med denne typen arbeid er sjenerende, men ikke farlig.

Lukten forsvinner i løpet av relativt kort tid.

Ta forholdsregler for å begrense lukten.

Dersom du opplever at lukten er svært sjenerende, kontakt oss via Vaktsentralen,
telefon: 55 56 78 15 .