Gå tilbake til:
Du er her:

Lover og regler

VA-norm for Bergen kommune

VA-normen gjelder ved overtaking av vann- og avløpsanlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold, og ved større private va-anlegg. Normen beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon.

Les mer

Sanitærreglement/ sanitærbestemmelser for Bergen kommune

Sanitærreglementet gjelder private vann- og avløpsledninger og installasjoner og beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon.

Les mer

Lokal forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og sørge for at olje- og fettutskillere blir driftet riktig.

Les mer

Retningslinjer for overvannshåndtering / guidelines surface water management

Retningslinjene skal sikre gode og fremtidsrettet overvannsløsninger som tar hensyn til sikkerhet, miljø og estetikk. Det innebærer i størst mulig grad å håndtere overvann lokalt, dvs med infiltrasjon og fordrøyning og å sikre alternative flomveier.

Les mer

Norm for vannmålerinstallasjoner - revidert 2016

Husholdningsabonnenter kan velge om de vil betale forbruksgebyr på vann og avløp på bakgrunn av stipulert eller målt forbruk.

Les mer

Krav til innmåling

VA-normens vedlegg B1 Krav til innmåling av vann- og avløpsanlegg er nå revidert med tilhørende skjemaer.

Les mer