Gå tilbake til:
Du er her:

Hva må dokumenteres i en VA-rammeplan?

Infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier er foretrukket til overvannshåndtering. Løsningene bør også gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom

Følgende skal dokumenteres:

  • eksisterende og planlagte VA-systemer
  • nedbørfeltet, eksisterende avrenningsmønster og planlagte endringer
  • vurdering av forurensing av overvann
  • vurdering for mulig åpning av lukkede vannveier
  • lokalisering av planlagte VA-tekniske anlegg
  • dimensjoneringsgrunnlag og planlagt belastning
  • beregninger som dokumenterer overvannsmengder før og etter utbygging
  • VA-anlegg der utbygger søker om offentlig drift og vedlikehold