Gå tilbake til:
Du er her:

Vannforeningens juletreff

Vannforeningen Vest arrangerte nylig sitt tradisjonelle juletreff. Denne gangen med spesielt fokus på blå-grønne byer og overvannshåndtering.

Konferansen er også en markering av 30 års sammenhengende arbeid og studier knyttet til overvannshåndteringen i området Sandsli og Kokstad i Bergen.

Filip Rygg, Byråd for byutvikling, klima og miljø, åpnet konferansen med en gjennomgang av kommunens planer og prosjekter som kan knyttes opp mot temaet. Han kunne blant annet nevne:

  • MARE (EU prosjekt)
  • VA-rammeplaner, viktig å komme inn tidlig i planprosessen
  • "Framtidens byer", åpne opp vannveier
  • ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). Statlig bidrag har gitt anlegning å kartlegge områder i kommunen med høy rasrisiko, og
  • Kompetanseutvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

"Blå-grønne byer"

Videre tok Bent Braskerud, NVE, en gjennomgang av begrepet "blå-grønne byer", og tok opp problemstillinger : Hvilke tiltak kan vi bruke for å planlegge og bygge samfunnet på en bærekraftig måte (flomveier, lokal overvannshåndtering mm.)? Hvilke utfordringen har vi å vente i fremtiden? Avslutningsvis valgte han å sitere en ikke ukjent mann:

"Dagens problem kan ikke løses gjennom å tenke på samme måte som når vi skapte dem!" - Albert Einstein.

Andre bidragsytere til treffet var:

Magnar Sekse, fagdirektør ved Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, som gikk gjennom resultater fra 30 år med urbanhydrologisk forskning i Bergen (PUB). Sveinn Thorolfsson ved NTNU så på utviklingen av overvannshåndtering i lys av aktivitetene i PUB og Mette Svanes ved Etat for plan og geodata i Bergen kommune tok en gjennomgang av kommuneplanens arealdel (KPA), og gjorde rede for hva den sier om håndtering av kommunens vassdrag. Hun påpekte at elver og bekker ikke skal lukkes og planer som berører områder med allerede lukkede vassdrag skal vurdere gjenåpning.

Ørjan Ståhl, VIAS AB, stilte spørsmålet: Vegetasjon og overvann - kan dette kombineres? Og kom med svaret: Ja - her finnes store infiltrasjonsmuligheter samt mulighet til rensing av forurensinger som per i dag utnyttes altfor lite. Han gikk også gjennom tekniske løsninger samt erfaringer med disse.

Rolf Tore Ottesen, NGU, pratet om spredning av miljøgifter i overvannssystemet. Han redegjorde for hvilke miljøgifter vi finner i sediment og hvordan disse overføres til oss mennesker. Sjømat er en stor PCB-kilde for mennesker, med herkomst fra husmaling som så har blitt vasket ut i overvannssystemer videre ut til sjøen.

Avslutningsvis tok Arvid Ekle, leder av Norske anleggsgartner, et tak for grønne byer. Han omtalte dagens byer som "betongørkner" - mye betonghus, asfalt og lite grønt, og gikk gjennom tiltak for å gjøre våre byer grønne igjen samt hvilke positive effekter vi får av slike tiltak.

Mange gode meninger og konstruktive forslag til tiltak på et trivelig treff som var veldig faglig vellykket.

Tekst og bilder: Hanna Hugosson

.