Gå tilbake til:
Du er her:

Trykksaker

Vann i den moderne byen

Hovedplaner for Vann- og avløpsetaten 2015-2024

Her er noen av utfordringene som møter oss:

Les mer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsområdet drives til 100 prosent selvkost. Det vil si at Bergen kommunes vann- og avløpstjenester fullt ut skal dekkes av gebyrinntekter.

Les mer

Søkeprosessen- vann og avløpsanlegg

Veiledning til søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven

Les mer

Private og offentlige VA-anlegg

Veileder til søknadsprosessen for private og offentlige VA-anlegg i Bergen kommune.

Les mer

Stopp avløpslekkasjen

Avløplekkasjer reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet i sjøområder, vassdrag og terreng. Lekkasjer kan også være en risiko helsemessig og medføre skade på egen og andres eiendom.

Les mer

Stopp vannlekkasjen

Hver dag forsvinner ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden, er det fortsatt viktig å redusere lekkasjene ytterligere. Dette vil gi en bedre og tryggere vannforsyning.

Les mer

Vask bilen i vaskehall, få ren samvittighet

Har du tenkt over at om du vasker bilen på asfalten hjemme, renner farlige stoffer fra bilen og rengjøringsmiddel rett ut i naturen?

Les mer

Ikke mat rottene

Informasjon til næringsmiddelbedrifter

Les mer

Veileder til overtakselse av VA-anlegg

til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

Les mer

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune

Formålet med forskriften og veilederen er å sikre at olje og fett fjernes ved kilden, slik at det ikke blir ført inn på ledningsnettet vårt og videre til avløpsrenseanlegg, eller direkte ut i terreng.

Les mer

Norm for vannmålerinstallasjoner - revidert 2016

Husholdningsabonnenter kan velge om de vil betale forbruksgebyr på vann og avløp på bakgrunn av stipulert eller målt forbruk.

Les mer

Farlig avfall skal ikke i avløpsnettet

Vann- og avløpsetaten arbeider for at slammet skal ha et så lavt innhold av miljøgifter og tungmetaller som mulig, og for at innslippet av organisk materiale til avløpsnettet holdes på et lavt nivå.

Les mer

Slam - ressurs til besvær

De sikreste måten å oppnå god slamkvalitet på er å hindre at tungmetaller og andre miljøgifter havner i avløpsvannet. Dette kan alle bidra til gjennom egen innsats, både hjemme og på arbeid.

Les mer

Gategods i Bergen

Kumlokkene eller bekkalokkene, som vi sier i Bergen, er med på å gi byen sitt særpreg. Bergen kommune alene har mer enn 47 000 lokk for vann og avløp.

Les mer

Bruk av matavfallskvern er forbudt i Bergen

Det er forbudt å tilføre kvernet matavfall til det offentlige avløpsnettet i Bergen. Avløpsanleggene er bygget for å samle opp kloakk og rense denne. De er ikke bygget for å ta hånd om søppel eller avfall.

Les mer