Gå tilbake til:
Du er her:

Farlig avfall skal ikke i avløpsnettet

Vann- og avløpsetaten arbeider for at slammet skal ha et så lavt innhold av miljøgifter og tungmetaller som mulig, og for at innslippet av organisk materiale til avløpsnettet holdes på et lavt nivå.

Farlig avfall skal ikke i avløpsnettet

For å best kunne utnytte slammet som produseres på våre avløpsrenseanlegg ønsker vi at slammet skal ha en så god kvalitet at det kan gjenbrukes på en miljømessig god måte.

Småkjemikalier, løsemidler, legemidler med mer kan virke harmløst, men for avløpsrenseanleggene kan summen av alle disse smårestene skape problemer for renseprosessen. Enkelte stoffer skader miljøet og forringer kvaliteten på slammet som produseres.

Det vil si at i stedet for å kunne la slammet gå tilbake til kretsløpet, vil utslipp av miljøskadelige stoffer kunne føre til at slammet blir klasifisert som farlig avfall. For å hindre at det blir tatt opp i næringskjeden til planter, dyr og til slutt oss selv, må de miljøskadelige stoffene lagres i deponi.

Last ned brosjyrene og husk at farlig avfall ikke skal i avløpsnettet.