Gå tilbake til:
Du er her:
Vann- verdens viktigste ressurs

Vil du skrive masteroppgave om vann?

I Bergen jobber vi for en fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering. Nå har vi to oppgaver som er aktuelle for kandidater som skal ta master innen VA-ingeniørfag.

Oppgave 1:

Kostnader og miljøbelastning ved overvannshåndtering i fellesavløpsystem.

Deler av avløpssystemet i Bergen transporterer både spillvann fra husholdninger/ virksomheter og overvann. Dette har konsekvenser for overløpsmengde, rørdimensjoner, dimensjonering av pumpestasjoner og renseanlegg, og transport og behandling av regnvann som i utgangspunktet er rent innebærer også økt energi- og kjemikaliebruk.

Oppgaven går ut på å analysere nedbørsdata, avløpsmengde og dimensjonering av transportsystem og renseanlegg i et kostnads- og miljøperspektiv.

Oppgave 2:

Sandsli-området. Evaluering av overvannssystemets funksjon 30 år etter utbygging.

Sandsli-området ble bygget ut på 1980-tallet. Området nedstrøms hadde flomproblemer, og vi søkte etter alternative løsninger på overvannshåndteringen for å redusere avrenningen og flomproblemene. Sandslisystemets hovedprinsipp er å redusere overvannsavrenningen ved fordrøyning og infiltrasjon av overvannet, der man tar i bruk VA-grøftene og andre volumer som dannes ved tilbakefylling i terrenget ved utbygging.

Det ble gjennomført en rekke diplomoppgaver på 1980-tallet med tema fra Sandsli. Det er nå aktuelt å gjennomføre en evaluering av overvannsystemets funksjon.

Er du interessert, ta kontakt med leder for teknisk avdeling, Hogne Hjelle.