Gå tilbake til:
Du er her:

Fakta om ledningsnettet

Det offentlige avløpsnettet i Bergen består av ca. 1200 kilometer avløpsledninger.

Det offentlige avløpsnettet i Bergen består av ca.1200 km med avløpsledninger. Av dette er ca. 400 km med separate spillvannsledninger, 400 km fellesledninger og nesten 400 km med separate overvannsledninger. Ca. 60 km av avløpssystemet ligger i tunneler. For å transportere avløpsvannet fra lavtliggende bebyggelse er det bygget ca. 140 pumpestasjoner. De minste løfter 5 liter i sekundet, mens de største sender 500 liter i sekundet videre mot renseanleggene. Lengden på det private avløpsnettet er ikke kjent, men den antas å være i størrelsesorden 1000 km.

Mål

  • Offentlig avløpsnett skal dekke nødvendige avløpstjenester i områder der dette er naturlig. Alternativt stiller vi krav til private renseanlegg.
  • Transportsystemet skal ha en standard som sikrer at avløpsvann transporteres uten vesentlige ulemper eller sjenanse for omgivelsene. Spesielt skal sårbare vannforekomster, som vassdrag og badeplasser, skjermes mot utslipp.
  • Transportsystemet skal ha hydraulisk kapasitet til å håndtere framtidige klimaendringer.
  • Alle godkjente, nye utbyggingsområder skal ha en tilfredsstillende avløpshåndtering.
  • Offentlig avløpsnett skal som hovedregel knyttes til renseanlegg.
  • Ved nedbør må de deler av avløpssystemet som er bygget som fellessystem avlastes gjennom overløp til nærmeste vassdrag eller sjøområde. Overløpsmengden skal reduseres.
  • Avløpsnettet skal drives, vedlikeholdes og fornyes på samfunnsøkonomisk sett mest optimale måte.
  • Akutte driftsforstyrrelser i avløpsnettet som medfører utslipp til sårbare resipienter, eller som medfører store ulemper, skal være utbedret senest innen 24 timer etter at forholdet ble oppdaget.