Gå tilbake til:
Du er her:

Kvalitet og fornyelse av ledningsnettet

Utette ledninger kan føre til forurensing av fjorden, bekker, elver og venn. Når det regner trenger overvann inn i ledningene slik at systemet overbelastes, med økte overløpsutslipp som resultat.

Store deler av avløpsnettet i Bergen er lagt før det ble satt strenge krav til tetthet for ledningene. Krav til materialkvalitet var heller ikke de samme før. Derfor betrakter vi ledninger lagt før ca. 1970 som utette.

Alle ledningsanlegg skal i dag bygges i samsvar med VA-norm for Bergen kommune, vedtatt av bystyret i 2006. Private anlegg skal tilfredsstille krav i Sanitærbestemmelser for Bergen kommune som inngår i VA-normen.

Fornying av ledningsnettet

Hvert år fornyes ca. 1,2 % av avløpsnettet. Det må til for å ivareta målet om 100 års levetid. 65 % av ledningsfornyingen er gjennomført med gravefrie løsninger.

Akutte driftsproblemer og skjerming av sårbare vannforekomster som vassdrag og badeplasser er styrende for prioriteringen av fornyingstiltakene.

I tillegg til fornyingstiltak som prioriteres ut fra hensynet til vannmiljø og avløpssystemets funksjon, skjer i dag en stor del av fornyingen i tilknytning til gjennomføring av andre infrastrukturtiltak, f. eks. Bybanen og andre deler av Bergensprogrammet.

.