Gå tilbake til:
Du er her:

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.

"Takrenneprinsippet"
Vi leder overflatevannet fra fjellsidene til sjøen i egne vannveier. Slik vil vi hindre flom, og at veier og bygninger tar skade der avløpsrørene ikke klarer å ta imot alt vannet.

Åpne gamle vannveier
Mange bekker og elver er opp igjennom tiden lagt i rør for å bygge hus der de gikk. Nå ønsker vi å åpne opp igjen noen av disse vannveiene. Dette er med på å skape fine vannmiljø og naturopplevelser, samtidig som det hindrer flom. Et flott eksempel på dette er åpningen av vannveien i Håsteinarparken.

"Grønne tak"
Når tak er belagt med gress eller planter, blir regnvannet forsinket og kommer mer kontrollert til transportnettet. Bergen kommune skal delta i et prøveprosjekt med å legge grønt tak på pumpestasjonen på Nygårdstangen. Både Oslo, København og mange amerikanske byer har kommet langt i dette arbeidet.

"Separering"
Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann i ulike rør; overvannet slippes ut i vassdrag eller sjø og spillvannet blir ledet til renseanleggene.
Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til mindre avløpsvann til renseanleggene for rensing, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader

Vannmiljø Bergen kommune