Gå tilbake til:
Du er her:
Forskningsdagene 2016

Det grenseløse vannet!

Klimaprognoser sier at været skal bli varmere, villere og ikke minst våtere fremover. Hvordan kan vi møte utfordringene med vann som går ut over sine grenser? Hvordan kan vi temme vannet, slik at det ikke gjør skade eller forurenser byen vår?

Forskningsdagene 2016: Grenser

Mennesker, ideer, penger, data, dyr, planter og energi krysser stadig synlige og usynlige grenser. Det skal handle om alt fra flyktningestrømmer, klimaendringer, sikkerhet og globalisering til Big data og grenseprengende forskning på Forskningstorget 24. september under Forskningsdagene i Bergen.

Vann- og avløpsetatens stand: "det grenseløse vannet"

Du kan prøve selv hva som skjer når vannet ikke har nok plass eller tid til å renne unna og hva som er konsekvensen av at vannet går over grensene.

Hvordan kan vi møte utfordringene med vann som går ut over sine grenser? Hvordan kan vi temme vannet, slik at det ikke gjør skade eller forurenser byen vår? På vår forskningsstasjon vil vi vise noen av løsningene vi bruker for å møte utfordringene.

"Takrenneprinsippet"
Vi leder overflatevannet fra fjellsidene til sjøen i egne vannveier. Slik vil vi hindre flom, og at veier og bygninger tar skade der avløpsrørene ikke klarer å ta imot alt vannet.

Åpne gamle vannveier
Mange bekker og elver er opp igjennom tiden lagt i rør for å bygge hus der de gikk. Nå ønsker vi å åpne opp igjen noen av disse vannveiene. Dette er med på å skape fine vannmiljø og naturopplevelser, samtidig som det hindrer flom. Et flott eksempel på dette er åpningen av vannveien i Håsteinarparken.

"Grønne tak"
Når tak er belagt med gress eller planter, blir regnvannet forsinket og kommer mer kontrollert til transportnettet. Bergen kommune skal delta i et prøveprosjekt med å legge grønt tak på pumpestasjonen på Nygårdstangen. Både Oslo, København og mange amerikanske byer har kommet langt i dette arbeidet.

"Separering"
Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann i ulike rør; overvannet slippes ut i vassdrag eller sjø og spillvannet blir ledet til renseanleggene.
Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til mindre avløpsvann til renseanleggene for rensing, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader