Gå tilbake til:
Du er her:

Vannmiljømål for Bergen

Bergen kommunes hovedmål for avløpsvirksomheten er at avløpsvann skal håndteres slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.

Vannmiljømål for Bergen
Et av vannmiljømålene for Bergen er å holde god økologisk og kjemisk tilstand for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver

Bergen kommune har sterkt fokus på at fjordene, vassdragene og regnvannet i gaten er ressurser vi skal ta skikkelig vare på:

  • Avløpsvann skal håndteres slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.
  • Bergen kommune vil arbeide for å innfri vannforskriftens mål for god økologisk og kjemisk tilstand for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver.
  • Alle offentlige badeplasser i Bergen kommune skal ha badevannskvalitet. 70 % av badeplassene skal være i beste kategori.
  • Det skal kunne etableres offentlige badeplasser på utvalgte steder i sentrumsnære områder.
  • Faren for skade på liv og eiendom som følge av flom i vassdragene skal reduseres.
  • Elver og bekker skal ikke lukkes.
  • Vassdrag som er lukket skal vurderes gjenåpnet der dette kan gjennomføres innenfor forsvarlige tekniske og økonomiske rammer.
  • Retningslinjer for overvannshåndtering legges til grunn ved all arealplanlegging i Bergen kommune. Overvannshåndtering skal skje på en måte som ikke medfører skade på miljø, bygninger og konstruksjoner. Lokal overvannshåndtering skal benyttes der dette er mulig og det skal tas hensyn til økte vannmengder som følge av klimaendringer ved planlegging av overvannssystemene.
  • Vannforsyningskilder skal gis spesiell beskyttelse mot forurensning, og føre var - prinsippet skal legges til grunn ved vurdering av tiltak og aktiviteter i nedbørfeltene.

.